Historický park v Pruskom

Opis lokality

Historický parkový areál má celkovú rozlohu 6,65ha, z toho samotný zachovaný historický park má rozlohu 4,2ha a nádvorie 1764m2. Zachovaná historická časť má charakter prírodno-krajinárskeho parku. Jeho jedinečnosť spočíva v svahovitej polohe s výhľadmi do krajiny, ktorý ostro kontrastuje s údolnou polohou pozmenenej časti. Svah má priaznivú južnú expozíciu, pričom najväčší severný cíp má oproti kaštieľu z 18. storočia prevýšenie 30m a oproti najnižšie položenému bodu až 38m. Park je založený na prírodných prvkoch a na pohľadoch do certifikovanej "Prírodnej záhrady", areálu SOŠ a výhľadu na Strážovské vrchy.

Adresa:Pruské č. 294
Mesto/obec:Pruské
Kraj:Trenčiansky

Rozloha:4,2 ha
Nadmorská výška:252
Druh:historický park/záhrada
Rastlinné druhy:Park je externou súčasťou areálu školy. Rastú v ňom, s nepravidelným pôdorysom prevažne listnaté stromy v zastúpení: lipa (Tilia), javor (Acer), jaseň (Fraxinus), agát (Robinia), dub (Quercus), brest (Ulmus). Rastie tu breza bradavičnatá (Betula Pendula) s obvodom kmeňa 200cm, platan (Platanus) s obvodom kmeňa 350cm, ľaliovník (Liriodendron) s obvodom kmeňa 250cm a pagaštan (Aesculus) s obvodom kmeňa 290cm. Dendrologická skladba parku s podrastom lúčnych porastov ovplyvnila prítomnosť niektorých druhov vegetácie: zo skupiny vstavačovité („orchidey“) – Orchidacea, prilbovka biela - Cephalanthera damasonium, prilbovka dlholistá - Cephalanthera longifolia, kruštík modrofialový - Epipactis purpurata, vstavač vojenský – Orchis militaris, orlíček obyčajný Aquilegia vulgaris. V okrajovej, juhozápadnej časti parku sú vysadené rýchlorastúce energetické dreviny: vŕba – Salix, topoľ – Populus, brest – Ulmus, jelša – Alnus. Rovnako aj uvedené energetické dreviny vplývajú na druhovú rastlinnú a živočíšnu rozmanitosť. Škola ich získala úspešnou realizáciou Enviroprojektu za rok 2016 pod názvom „Škola, ktorej to myslí EKO-LOGICKY.“

Zaujímavosť:Historický park je súčasťou exteriéru SOŠ Pruské, certifikovanej "Prírodnej záhrady" a odpočívadla s jazierkom a 6-timi podpornými zdobenými stĺpmi z historickej koniarne.
História:Historické stavebné prvky: kaštieľ - pôvodne renesančný s klasicistickou prestavbou štvorcového pôdorysu, ktorý uzatvára štvorcové nádvorie grotta (kaplnka) - z tufového kameňa pivnice - v blízkosti grotty, v torze, nad nimi vedie parkový chodník koniarne potok - využitý prírodný prvok, zdobí vstupnú časť do areálu, brehy sú spevnené opracovanými kamennými kvádrami s pôsobivým kladením, bez vencov. Dno je vyložené kameňom. Časť potoka preklenutá kamennou klenbou, povrch je zatrávnený oplotenie - pôvodný plný murovaný omietnutý plot pohrebisko - miesto posledného odpočinku zosnulých sestier Kongregácie Dcér najsvätejšieho spasiteľa z obdobia, kedy tu pôsobil tento rád (po roku 1946)
Otváracie hodiny:celoročne voľne prístupný
Vstupné:dobrovoľný príspevok
Služby: Parkovisko, Vstup so psom, WC, Bezbariérový prístup,
Zodpovedná osoba:Ing. Janka Fedorová
Vlastník:Správca Stredná odborná škola Pruské
Web:http://www.sospruske.sk/
Email:info@sospruske.sk
Telefón:+4210905408367

English summary:The historical park territory has a total area of 6.65 hectares, of which the preserved historical park has an area of 4.2 hectares and a courtyard of 1764m2. The preserved historical part has the character of a natural-landscape park. Its uniqueness lies in a sloping position with views of a landscape that sharply contrasts with the valley's position of the altered part. The slope has a favorable south exposure, and the largest northern tip has an elevation of 30m above the 18th century manor, compared to the lowest point of 38m. The park is based on natural elements and views of the certified natural garden, the area of Secondary vocational school and the view of the Vápeč-dominant ot Strážov hills.

Program počas podujatia

1.6.2018 – piatok 9.oo hod. Otvorenie,Slávnostný príhovor 9.10 – 9.30hod. – Program – folklórne pásmo (návrat k tradíciám) 9.30 - 10.30 hod. - Aktivity 1.časť - Priehliadka školy a areálu + prehliadka historického parku, legenda parku pri vstupe do parku (0,3O hod. ) - Prednáška “Prírodná záhrada v SOŠ Pruské” (0,3O hod) - Športové aktivity“Prírodná teločvičňa” ( 1 hod) Vytvoria sa 4 skupinky, ktoré sa prestriedajú 10.30 - 10.45 hod. Prestávka 10.45 – 11.45 hod. Aktivity po prestriedaní skupín pokračujú 13. 30 – 15.30 hod.  - Prednáška “Prírodná záhrada v SOŠ Pruské” (0,3O hod).

2.6.2018 – sobota 10.00 – 11.30 hod. Prehliadka areálu školy + prehliadka historického parku, Prednáška “Prírodná záhrada v SOŠ Pruské” (0,3O hod). 13.30 – 15.30 hod. Prehliadka areálu školy + prehliadka historického parku, Prednáška“Prírodná záhrada v SOŠ Pruské” (0,3O hod).

3.6.2018 – nedeľa 10.15 hod. – Sv.omša pri Grotte v areáli školy 11.30 hod. - Prehliadka areálu školy + prehliadka historického parku