Historický park Snina

Opis lokality

Historický park v Snine je najstaršou vegetačno-architektonickou kompozíciou na území mesta, ktorá bola založená pravdepodobne na začiatku 19. storočia po dokončení výstavby kaštieľa. Pôvodne park pozostával z časti pravidelnej a voľno-krajinkárskej, čo dokumentuje zachovaná historická mapa z roku 1866. Pravidelnú časť tvoril znížený parter v bezprostrednom okolí kaštieľa a tzv. malého kaštieľa s osadenou fontánou so sochou Herkulesa a v súčasnosti už nezachované záhrady francúzskeho štýlu pred kaštieľom. Voľnokrajinkárska časť začínala za malým kaštieľom pri rybníku. Pozostávala z tzv. veľkého parkového okruhu, ktorý sledoval tok Cirochy, vonkajšie oplotenie a súbežne s cestou na Daľkov sa vracala do kaštieľa. Vnútorný okruh bol vedený starou riečnou terasou Cirochy uprostred parku. Tieto dva okruhy boli vzájomne poprepájané viacerými chodníkmi. Vegetáciu tvoria dodnes vŕba biela, javor poľný, brest horský, jelša lepkavá, dub letný, agát biely, borovica čierna, hrab obyčajný, lipa malolistá, pagaštan konský, platan javorolistý, borovica hladká a smrek pichľavý. Celkovo sa v parku nachádza 281 exemplárov drevín, z toho je 107 exemplárov ihličnatých drevín a 174 exemplárov listnatých drevín (stav z roku 2011). Koncom 20. storočia bola v parku vybudovaná nemocnica a futbalové ihrisko, čím boli porušené niektoré prirodzené väzby kaštieľa na park. Naopak, nezachoval sa niekdajší rybník, ktorý bol len v nedávnej minulosti zasypaný. Ešte v roku 2016 bola mestom v historickom parku uvažovaná výstavba futbalového ihriska UEFA, nakoniec mesto od zámeru upustilo. Aj z toho dôvodu chceme pokračovať v iniciatíve zdôrazňovať obyvateľom historický význam parku, v rámci iniciatívy "Víkend otvorených parkov a záhrad" v Snine po prvýkrát.

Adresa:Sládkovičova
Mesto/obec:Snina
Kraj:Prešovský

Rozloha:5,4 ha
Druh:historický park/záhrada
Rastlinné druhy:V dolnej nivnej časti parku sa v minulosti nachádzali lužné lesy. V hornej časti, tvoriacej starú riečnu terasu, rástli dubovo-hrabové lesy. Svedčí o tom i súčasná druhová skladba drevín, tvorená predovšetkým jaseňom štíhlym (Fraxinus excelsior), dubom letným (Quercus robur), javorom poľným (Acer campestre), javorom horským (Acer pseudoplatanus), lipou malolistou (Tilia cordata), hrabom obyčajným (Carpinus betulus). Od polovice 19. storočia sa tu systematicky vnášali cudzokrajné druhy drevín, ako dub červený (Quercus rubra), agát biely (Robinia pseudoacacia), duglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii), pagaštan konský (Aesculus hippocastanum) či smrek pichľavý (Picea pungens). Obohatený bol i ďalšími domácimi druhmi drevín, ktoré sa tu prirodzene nevyskytovali: javor mliečny (Acer platanoides), jedľa biela (Abies alba), smrek obyčajný (Picea ebies) a smrekovec opadavý (Larix decidua). Najstarším stromom je dub letný (Ouercus robur), ktorý sa nachádza v areáli nemocnice. Obvod jeho kmeňa je 451 cm, vek približne 300 rokov. Ďalšie informácie sú uvedené v podrobnom dendrologickom prieskume: http://www.snina.sk/obcan/dokumenty-mesta/pripravovane-zamery/historicky-park-dendrologicky-prieskum-1/

Zaujímavosť:Aesculus hippocastanum L. – Pagaštan konský: Táto bežne pestovaná cudzokrajná drevina pôvodom z Balkánu je dôležitým kompozičným prvkom pôvodného historického parku. Jedna z bývalých alejí, ktorej časť zasahuje i do juhozápadnej časti súčasného Parku mieru, bola budovaná touto drevinou. I napriek tomu, že časť stromov tohto stromoradia už odumrela, v parku rastie ešte 19 stromov tohto druhu z pôvodnej výsadby historického parku. Že tieto stromy patria k najstaršej výsadbe svedčí i fakt, že najväčší z nich má priemer kmeňa 125 cm (strom č. A29 s obvodom kmeňa 392 cm) a patrí k najhrubším stromom parku. O tom, že sú to úctyhodné rozmery, svedčí i fakt, že zo všetkých 63 pagaštanov konských, ktoré sú na Slovensku vyhlásené za chránené stromy, iba dva majú väčší obvod, ako tento strom. Quercus robur L. – Dub letný: Tento na Slovensku pôvodný druh patrí k najdominantnejším drevinám parku. Z 37 exemplárov najväčší má priemer kmeňa 129 cm (strom č. A208), čo je najhrubší strom parku. V minulosti bola v parku aj oranžéria (viac informácií: http://retrospektiva.eu/?p=1193). Historický park v Snine aj napriek viacerým nevhodným stavebným zásahom predstavuje najväčší kompaktný zelený masív uprostred mestskej sídelnej aglomerácie. Je zároveň dôkazom, že niektoré nevhodné stavebné zásahy sa dajú časom eliminovať resp. úplne odstrániť (nefunkčná nemocničná čistička odpadových vôd, nefunkčné nadúrovňové plynové potrubie, nefunkčné oplotenie, nefunkčné šatne a vonkajší bazén, nefunkčné tenisové ihrisko) a tieto objekty resp. plochy citlivo revitalizovať. Pôvodná sieť chodníkov, tak ako sa zachovala na dobových mapách už prakticky neexistuje. Po nej sa nám zachovali iba niektoré stromoradia, ktoré ju v minulosti lemovali – aleje gaštanová a hrabová. Historický park v Snine je súčasťou oficiálnej cyklotrasy "Za históriou Sniny", ktorá má celkom 9 zastavení (viac informácií: http://www.snina.sk/navstevnik/cyklochodnik-za-historiou-sniny/).
História:Vývin historického parku v Snine spätý s historickým kaštieľom. Úplne inú podobu mal areál súčasného parku v časoch, keď na mieste kaštieľa stála stará sninská kúria. Vlastníci – Drugethovci – tu pestovali ovocné plodiny, venovali sa rybolovu a chovu zvierat. V záhrade s malým kaštielikom bol rybník, kamenný dom, kúpeľné domčeky. V dolnej časti areálu, na nive Cirochy, sa nachádzal samostatný ostrov. Konečnú podobu dostal v období II. polovice 19. storočia (medzi rokmi 1860-1866). Vlastníčkou sninského panstva bola v tom čase Klára Csákyová – vnučka Jozefa Rholla. V meste sa zdržiavala málo. Kaštieľ a park dávala do prenájmu, v 60. rokoch Eduardovi Valperlovi, ktorý anglický park pravdepodobne založil. Celý areál bol rozčlenený na lesné a lúčne plochy. Dopĺňal ho systém chodníkov a vsadené boli drobné prvky architektúry (besiedky, altánky). Po roku 1874, kedy sa vlastníkom sninského panstva stal Eugen Sachsen Gotha Koburg z Belgicka, bola zrušená veľká ovocná záhrada, v parku boli vysadené cudzokrajné druhy drevín a dve samostatné aleje – gaštanová a hrabová. Z obdobia rokov 1865 - 66 pochádzajú mapy kaštieľa a priľahlého územia už ako plochy s vybudovaným parkom. Z nich je zrejmé, že pred kaštieľom - pri majeri bol vybudovaný malý park vo francúzskom slohu, ktorý v súčasnosti už neexistuje. Pôvodne horná časť areálu starej riečnej terasy bolo účelovo prepojená s dolnou časťou areálu v nivnej časti Cirochy v jeden parkový komplex v anglickom slohu. Z máp je dobre viditeľný vybudovaný systém chodníkov, jednotlivé drobné prvky architektúry (besiedky, altánky) a pomer lesných a lúčnych plôch, ktoré sa dodnes nezachovali podobne ako aj niekdajší rybník, ktorý bol len v nedávnej minulosti zasypaný. Viac informácií: http://retrospektiva.eu/?p=453
Otváracie hodiny:neobmedzene
Vstupné:nerelevantné
Služby: Parkovisko, Vstup so psom, Bezbariérový prístup,
Zodpovedná osoba:Ing. Daniela Galandová
Vlastník:Mesto Snina
Web:http://www.snina.sk/navstevnik/pamiatky-mesta/narodne-kulturne-pamiatky/historicky-park-pri-kastieli-1/
Email:dgalandova@gmail.com
Telefón:0903930130

English summary:Before the current Manor house was built, there was old Snina’s curia and the park had a completely different form comparing to today’s park. The owners – Drugeths – were growing fruit crops, were fishing and were breeding animals. In the garden with minor house were a pond, a brick house and spa houses. In the lower area, on the Cirocha floodplain, the island was located. In the 2nd half of the 19th century (1860 – 1866) the garden was transformed to its final form. At this time the Snina owner was Clara Csáky – the granddaughter of Joseph Rholl. She stayed in the town very rarely, so she rented the Manor house and the garden. In the 60s the Manor house was rented to Eduard Valperl, who probably established the English garden. The whole was divided into forest and meadow areas; there was system of walkways and small architectural elements (arbours, gazebos). After 1874, when the estate owner became Eugen Sachsen Gotha Coburg from Belgium, the fruit garden was abolished; the exotic tree species and 2 separate avenues – chestnut and hornbeam - were grown. In the lower part of the park the floodplain forest was located. In the upper part, forming an old river terrace, rose oak-hornbeam forests. This is reflected in current tree species, consisting mainly from common ash (Fraxinus excelsior), forest oak (Quercus robur), Norway maple (Acer platanoides), Sycamore maple (Acer pseudoplatanus), little leaf linden (Tilia cordata), european hornbeam (Carpinus betulus). From the 2nd half of the 19th century the exotic tree species were systematically brought to the garden. E.g. northern red oak (Quercus rubra), black locust (Robinia pseudoacacia), Oregon pine (Pseudotsuga menziesii), horse chestnut (Aesculus hippocastanum) and blue spruce (Picea pungens). The garden was enriched by other native species of trees, which do not naturally occur here: norway maple (Acer platanoides), European silver fir (Abies alba), norway spruce (Picea ebies), european larch (Larix decidua). The oldest tree is forest oak (Ouercus robur), which is placed in hospital area. Its trunk circumference is 451 cm, age about 300 years.

Program počas podujatia

3.6.2018 (nedeľa) o 14:00 hod., zraz na nádvorí kaštieľa pri soche Herkula. Komentovaná prehliadka o historicko-dendrologickom a architektonickom vývine parku. Súčasťou podujatia bude aj vedomostný kvíz pre deti o historickom parku.

Plagátik k podujatiu:

VOPZ 2018_Snina.pdf