Arborétum Borová hora Technickej univerzity vo Zvolene

Opis lokality

Arborétum Borová hora je vedecko-pedagogické pracovisko Technickej univerzity vo Zvolene. V arboréte je sústredená mimoriadne bohatá zbierka, ktorá patrí k jedinečným kolekciám živých dlhovekých organizmov na území Slovenskej republiky. V celoslovenskom, ale aj európskom meradle je výnimočné tým, že sa na jeho ploche sústreďujú najmä domáce (pôvodné) druhy drevín v ich vnútrodruhovej a geografickej premenlivosti. Odborná orientácia Arboréta Borová hora na pôvodnú dendroflóru s osobitým zameraním na dendroflóru Slovenska mu dáva punc jedinečnosti a originálnosti.

Adresa:Borovianska cesta 2171/66, 960 53 Zvolen
Mesto/obec:Zvolen
Kraj:Banskobystrický

Rozloha:47,89 ha
Nadmorská výška:291
Druh:arborétum/botanická záhrada
Rastlinné druhy:Breza svalcovitá, hloh Lindmanov, vzácne druhy a krížence jarabín, borovica limbová, staré regionálne odrody ruží, botanické druhy ruží

Zaujímavosť:V zbierke drevín Arboréta Borová hora nachádzame nespočetné množstvo foriem, ktoré pochádzajú z prirodzených lokalít ich výskytu v Slovenskej republike. medzi najhodnotnejšie patria populácie brezy svalcovitej (125 pôvodov), pôvodnej na severovýchodnom Slovensku, ktorej výskyt dokumentuje južnú hranicu prirodzeného areálu rozšírenia tejto vzácnej dreviny. Medzi významné morfologické odchýlky možno zaradiť široko kužeľovitý pomaly rastúci smrek obyčajný ´Poľana´, prísne praslenovity ´Papradno´, zakrsnutý ´Chom´, alebo ´Mikulášovice´. Z pôvodov borovice lesnej sú zaujímavé ´Šaštín´ s pokrúteným kmeňom, ´Pravno´ s plazivým rastom. Z listnáčov sú zaujímavé zakrsnuté formy hraba obyčajného ´Drobec´, ´Borová´ alebo zlatožltá lipa európska ´Zlata´. V zbierke ruží sa okrem iných regionálnych odrôd archivuje aj 50 odrôd ruží vyšľachtených Rudolfom Geschwindom. V zbierke rododendrónov je archivovaných 22 botanických druhov rododendrónov. Hybridné rododendróny sú zastúpené 63 kultivarmi stálozelených rododendrónov a opadavých azaliek so širokým spektrom farieb. Veľmi cenené sú kultivary druhej polovice 20. storočia, ktoré vznikli šľachtením v Průhoniciach (´Antonín Dvořák´, ´A. S. Tarouca´, ´Humoreska´, ´Lajka´, ´Luník´, ´Otava´ ai.)
História:Arborétum Borová hora vzniklo v roku 1965 s cieľom vytvoriť priestor a podmienky pre praktickú výučbu v biologických vedných disciplínach na Vysokej škole lesníckej a drevárskej (dnešnej Technickej univerzite) vo Zvolene. Zbierka drevín, ktorá vznikla ako prvá spĺňa požiadavky pedagógov na výučbu lesníckej dendrológie a jej príbuzných odborov. Prioritou výsadieb nových jedincov drevín sa postupom času stala prísna znalosť pôvodu najmä autochtónnych drevín (lokalita, nadmorská výška, orografický celok, geografické koordináty), ktorá určuje ich širokú morfologickú a geografickú variabilitu v prirodzených podmienkach lesných ekosystémov Slovenska, resp. strednej Európy. V zbierke drevín sa nachádza 130 rodov, 487 druhov, viac ako 1 000 foriem a kultivarov a viac ako 1 500 geografických pôvodov. V roku 1970 pribudli k zbierke drevín aj Zbierka ruží a Zbierka kaktusov a sukulentov. Zbierka ruží je zameraná na odrody vyšľachtené najmä na území Česka a Slovenska, alebo šľachtiteľmi pôsobiacimi na tomto území. V zbierke je sústredených viac ako 800 odrôd ruží a viac ako 80 druhov botanických ruží v počte 4 000 ks kríkov. Zbierka kaktusov a sukulentov zahŕňa viac ako 700 druhov v počte 1 500 jedincov. Areál arboréta mal pri založení rozlohu 28,38 ha, dnes je výmera arboréta takmer 48 ha.
Otváracie hodiny:od 15.3. do 31.10. v pracovných dňoch 7,00 - 15,00 h.
Vstupné:Dospelí 2 € Žiaci, študenti, dôchodcovia 1 € Deti do 6 rokov a ZŤP bezplatne
Zodpovedná osoba:Doc. Ing. Ivan Lukáčik, CSc., riaditeľ arboréta
Vlastník:Technická univerzita vo Zvolene
Web:http://www.arboretum.sk
Email:arboretum@tuzvo.sk
Telefón:+ 421455320814

English summary:The Borova hora Arboretum is a research and development workplace of Technical University in Zvolen. Its beginnings go back to the year 1965. The collections are used for pedagogical, scientific – research and educational work in the field of forestry dendrology in first place. In contrast to other similar establishment there are mainly native tree species growing here which once grew in forests of Slovakia, in their own inter species and geographical variability. In the Borova hora Arboretum tree species collection, there are assembled 19 families of conifers, represented by 84 species and 433 forms and cultivars and 109 families of broadleaves with 400 species and 596 forms and cultivars. This represents altogether with geographical origin (1 500) almost 2 500 taxonomy units. Together is in cultivation of rose collection over most 800 taxonomy units of roses of which is more than 80 species of botanical roses. At present the final land area of arboretum is nearly 50 ha.

Program počas podujatia

Podujatie Dni rododendronov sa uskutoční v dňoch od 21.5. - 25.5.2018 (pracovné dni v čase od 7,00 - 16,00 h.).

 V dňoch 26.5. - 27.5.2018 (víkend) v čase od 9,00 h. - 18,00 h. Počas víkendových dní vstup s odborným výkladom o 10,00  a o 14,00 h.