Šport park JAMA

Opis lokality

Park bol daný do užívania na jeseň roku 2017. Ide o nový verejný priestor určený pre šport a relax.

Adresa:Kalinčiakova-Odbojárov
Mesto/obec:Bratislava - Nové Mesto
Kraj:Bratislavský

Rozloha:17 655 m2
Druh:mestský park/záhrada
Rastlinné druhy:Stromy : 180 ks-- listnaté stromy v počte 159 a 21 ihličnanov, ďalej 1364 ks rôznych kríkov , 12 782 trvaliek a 455 vodných rastlín.

Zaujímavosť:Šport park JAMA je strategickým experimentom v tvorbe, dizajne a manažmente urdžateľného parku. Vychádza z Adaptačnej stratégia mesta, ktorá definuje viacero spôsobov ako reagovať na klimatické zmeny a ako zmierňovať ich dopady. V parku sú aplikované tieto stratégie v praxi, kde máme možnosť skúmať teoretické predpoklady priamo v teréne a zhodnotiť aj ich účinnosť. Medzi základné opatrenia patrí manažment dažďovej vody v území. Tento park je pilotným projektom pre získanie nových poznatkov a skúseností v oblasti udržateľného hospodárenia s dažďovou vodou. Realizácia adaptačných opatrení na JAME - Akumulácia a retencia dažďových vôd – vytvorené 2 retenčné nádrže – jazierka – cyklické spomalenie odtoku a akumulácie dažďových vôd - Obnova komunikácie povrchových a podzemných vôd – vsaky , zasakovacie nádrže - Zníženie vysušovania, vyrovnávanie teplotných rozdielov – zeleň - Tvorba miestnej mikroklímy- výsadba zelene, zadržiavanie vody - Krajinotvorba v mestom prostredí – vytvorenie ostrova zelene - Zachytávanie uhlíka, zníženie znečistenie ovzdušia – výsadba zelene – zelená strecha a zelená stena - Zvýšenie ekologickej stability
História:Jedná sa o areál bývalého cyklistického štadióna Vlastimila Ružičku, nachádzajúci sa v lokalite Tehelného poľa, bol niekoľko rokov opusteným a zanedbaným pozemkom v centre mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. Po zbúraní pôvodného cyklistického štadióna v roku 2010 ostal pozemok bez reálneho využitia. A to napriek faktu, že jeho rozloha 17 655 m2, dostupnosť v rámci mesta a poloha pozemku medzi obytnými súbormi a niekoľkými zariadeniami pre šport nadmestského významu, predstavovali značný potenciál pre ďalší rozvoj lokality.Po intenzívnej komunikácií s Hl. mesto Bratislava a zodpovednými orgánmi, odborníkmi v oblasti architektúry, urbanizmu, dopravy, ekológie, ako aj samotnými obyvateľmi mesta, sa mestská časť Bratislava - Nové Mesto rozhodla prostredníctvom grantovej schémy EHP a Norska a vlastných zdrojov pre vybudovanie mestského verejného šport parku.
Otváracie hodiny:denne: 10:00 - 18:00
Vstupné:bez vstupného
Zodpovedná osoba:Ing.arch.Alena Jánočíková
Vlastník:Mestská časť Bratislava-Nové Mesto
Email:alena.janosikova@banm.sk
Telefón:02/49253237