Kaštieľ Petrovany

Opis lokality

Barokovo–klasicistický kaštieľ je národnou kultúrnou pamiatkou a pochádza z roku 1756. Je situovaný v obci Petrovany pri Prešove na východe Slovenska. Areál kaštieľa nádherne dopĺňa veľký a chránený park s jazierkom.

Adresa:Petrovany 114
Mesto/obec:Petrovany / Prešov
Kraj:Prešovský

Rozloha:18482 m2
Nadmorská výška:230
Druh:historický park/záhrada
Rastlinné druhy:Porastová štruktúra je typická pre prírodno-krajinárske parky a je zachovaná dodnes. V južnej a juhozápadnej časti areálu sa nachádza javor mliečny (Acer platanoides), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), lipa veľkolistá (Tilia platyphyllos). Do obdobia vzniku parku koncom 19. storočia sú datované aj výsadby v centrálnej časti parku okolo jazierka, kde je stromový rondel vytvorený z jelše lepkavej (Alnus glutinosa) a spolu s ostatnou výsadbou vytvára zaujímavú romantickú scenériu. Zo severnej strany jazierka je vysadený orech čierny (Juglans nigra). Ďalšie zaujímavé stromové druhy sú hrab obyčajný (Carpinus betulus), javor horský (Acer pseudoplatanus “Atropurpureum“, jaseň štíhly (Fraxinus excelsior“Pendula“). Novšie dosadby tvoria prevažne ihličnaté stromové dreviny ako borovica lesná (Pinus sylvestris), jedľa srienistá (Abies concolor), smrek obyčajný (Picea abies), smrek omorica (Picea omorica), smrek pichľavý (Picea pungens “Glauca“), tuja západná (Thuja occidentalis), tuja východná (Thuja orientalis), krovité ihličnaté druhy borievky (Juniperus sabina, Juniperus virginiana “Tripartita“), tis (Taxus baccata) a krušpán (Buxus sempervirens). Nádvorie s dominantným solitérnym listnatým stromom - Morušou bielou - pochádza pravdepodobne zo začiatku 20. storočia, avšak vek stromu sa odhaduje na cca 150 - 200 rokov (zdroj archívne dokumenty KPU Prešov).

Zaujímavosť:Momentálne pátrame po dostupných informáciách v archívoch, ohľadom kaštieľa a parku, nakoľko sme čerstvými majiteľmi areálu. Areál bol dlhodobo uzavretý pre verejnosť a nevyužívaný, čo spôsobilo značné chátranie pamiatok a zelene (prasknutie a rozštiepenie stromu Moruše bielej, ktorá je dominantou nádvoria kaštieľa). Pre nás, ako nových majiteľov objektu, má tento strom obrovské čaro a preto už bolo uskutočnené prvotné arboristické ošetrenie so spevnením stromu.
História:Barokovo–klasicistický kaštieľ je národnou kultúrnou pamiatkou a pochádza z roku 1756. Kaštieľ dal postaviť grófsky rod Klobušických na mieste pôvodného Szentpéteryovského renesančného kaštieľa a bol dokončený v roku 1767. Je situovaný v obci Petrovany pri Prešove na východe Slovenska. Areál kaštieľa nádherne dopĺňa veľký a chránený park s jazierkom, ktorého umiestnenie dômyselne využíva zvažujúci sa terén od kaštieľa. V nezmenenej polohe je zachovaná aj hospodárska plocha a ovocný sad, ktoré plynulo prechádzajú do okrasnej časti parku. Prírodno-krajinársky park vznikol pri kaštieli na ploche staršej vidieckej záhrady koncom 19. storočia, kedy kaštieľ i časť pôdy odkúpil barón Alfonz Vécseyi. V dobe svojho vzniku to bola rozsiahlejšia dispozícia, ktorá bola redukovaná zmenou funkčného využitia objektov, kedy sa areál uzavrel a okrajové partie boli rozparcelované. Nádvorie s dominantným solitérnym listnatým stromom - Morušou bielou - pochádza pravdepodobne zo začiatku 20. storočia, no vek stromu sa odhaduje na cca 150 - 200 rokov (zdroj archívne dokumenty KPU Prešov).
Otváracie hodiny:Sobota 2.6.2018 / 11:00 – 17:00 Nedeľa 3.6.2018 / 11:00 – 18:00
Vstupné:nie
Zodpovedná osoba:Mgr. Katarína Kožuchová
Vlastník:Hostel Barno s.r.o. - Kaštieľ Petrovany
Email:petrovany.kastiel@gmail.com
Telefón:0918422422

English summary:The Baroque-Classicist manor house dating from the 1756 is a national cultural monument. The manor house was built by the Klobusicky family instead of the Szentpétery's original renaissance mansion and was completed in 1767. It is situated in the Petrovany village close to Presov in the eastern part of Slovakia. The grounds of the manor house are beautifully complemented by a large and protected park with a pond. In the unchanged position is also maintained the agriculture part and orchards that flow into the ornamental part of the park. The natural-landscape park was built at the chateau on the area of an older rural garden at the end of the 19th century, when Baron Alfonz Vécseyi bought the manor house and also part of the land. At the time of the park creation, it was a wider disposition that was reduced by changing the functional use of the objects when the site was closed and the marginal parts were parched. The landscape structure is typical for nature-scenery parks and preserved until today. The southner and southwestern part of the park is created by Acer platanoides, Fraxinus excelsior, Tilia platyphyllos. In the central part of the park around the pond is the tree rondel which is created from the Alnus glutinosa trees and together with the other planting there creating an interesting romantic scenery. The northern side of the pond is planted with the Juglans nigra. Other interesting tree species are Carpinus betulus, Acer pseudoplatanus "Atropurpureum", Fraxinus excelsior "Pendula". The younger formations consist mainly from the coniferous trees such as Pinus sylvestris, Abies concolor, Picea abies, Picea omorica, Picea pungens "Glauca", Thuja occidentalis, Thuja orientalis, Juniperus sabina, Juniperus virginiana "Tripartita", Taxus baccata and Buxus sempervirens. The manor house courtyard with dominant solitary deciduous tree - White mulberry - probably coming from the beginning of the 20th century, but the age of the tree is estimated to be about 150-200 years (source archive documents KPU Presov).

Program počas podujatia

Sobota 2.6.2018

11:00, 14:00, 16:00 / Komentovaná prehliadka barokovo–klasicistického kaštieľa z roku 1756 a veľkého chráneného parku s jazierkom a ľadovňou.  

15:00 – 15:30 / Hudobné vystúpenie v parku.

Súčasťou programu bude aj výstava detských prác a maľba stromov na plátno.

                            

Nedeľa  3.6.2018

11:00 – 18:00 / Individuálna prehliadku veľkého chráneného parku s jazierkom a ľadovňou.

Počas nedele bude v areáli kaštieľa prebiehať sprievodný program k Medzinárodnému dňu detí, v spolupráci s obcou Petrovany.