Historický park pri kaštieli v Snine

Opis lokality

Historický park pri kaštieli v Snine bol zaradený medzi národnú kultúrnu pamiatku. Patrí medzi najstaršiu vegetačno-architektonickú kompozíciu na území mesta Snina. Aj keď sa z neho zachoval zlomok jeho pôvodnej výmery, spolu s obnoveným kaštieľom dnes predstavuje najkomplexnejšiu ukážku urbanistického plánovania v Snine. Nahrádza chýbajúcu prirodzenú stromovú zeleň pre oddych a relax.

Adresa:Ul. Kpt. Nálepku 71, 069 01 Snina, kaštieľ v Snine
Mesto/obec:Snina
Kraj:Prešovský

Rozloha:6,68 ha
Nadmorská výška:216
Druh:historický park/záhrada
Rastlinné druhy:Vegetáciu tvoria dodnes vŕba biela, javor poľný, brest horský, jelša lepkavá, dub letný, agát biely, borovica čierna, hrab obyčajný, lipa malolistá, pagaštan konský, platan javorolistý, borovica hladká a smrek pichľavý.

Zaujímavosť:Historický park je zaradený medzi národné kultúrne pamiatky Slovenska.
História:Historický park pri kaštieli bol založený pravdepodobne na začiatku 19. storočia po dokončení výstavby kaštieľa. Pôvodne park pozostával z časti pravidelnej a voľno-krajinkárskej, čo dokumentuje zachovaná historická mapa z roku 1866. Pravidelnú časť tvoril znížený parter v bezprostrednom okolí kaštieľa a tzv. malého kaštieľa s osadenou fontánou so sochou Herkulesa a v súčasnosti už nezachované záhrady francúzskeho štýlu pred kaštieľom. Voľnokrajinkárska časť začínala za malým kaštieľom pri rybníku. Pozostávala z tzv. veľkého parkového okruhu, ktorý sledoval tok Cirochy, vonkajšie oplotenie a súbežne s cestou na Daľkov sa vracala do kaštieľa. Vnútorný okruh bol vedený starou riečnou terasou Cirochy uprostred parku. Tieto dva okruhy boli vzájomne poprepájané viacerými chodníkmi. Koncom 20. storočia bola v parku vybudovaná nemocnica a futbalové ihrisko, čím boli porušené niektoré prirodzené väzby kaštieľa na park.
Otváracie hodiny:celý deň 24 h.
Vstupné:bezplatné vstupné
Služby: Vstup so psom,
Zodpovedná osoba:Mgr. Edita Kavčáková
Vlastník:mesto Snina
Web:https://www.mskssnina.sk/svkastiel
Email:editakavcakova@gmail.com
Telefón:0907932094

English summary:The historic manor house in Snina was listed as a national cultural monument. It is one of the oldest vegetation-architectural compositions in Snina. Although it has retained a fraction of its original size, along with a restored manor house today, it represents the most comprehensive example of urban planning in Snina. It replaces the missing natural tree green for rest and relaxation. Event name: Journey through fairytale park. At designated locations, children will play playful, educational, and physical activities, accompanied by fairy tales.

Program počas podujatia