Kaštieľ Petrovany

Opis lokality

Rozľahlý prírodno-krajinársky park s jazierkom, príjemne dopĺňa barokovo–klasicistický kaštieľ z 18. storočia. Historický park, plný zaujímavých rastlín a drevín, vznikol na ploche staršej vidieckej záhrady koncom 19. storočia. Atmosféru starých čias iba podčiarkuje historická ľadovňa, umiestnená v okrajovej časti parku, prekrásne obrastená všetkými farbami hrajúcim paviničom. Celý historický areál je osadený v nádhernom prostredí na východe Slovenska, iba 9 kilometrov od metropoly Šariša – Prešova a len 28 kilometrov od Košíc, v malebnej dedinke Petrovany.

Adresa:Kaštieľ Petrovany, 082 53 Petrovany 114
Mesto/obec:Petrovany, okres Prešov
Kraj:Prešovský

Rozloha:1,85 ha
Nadmorská výška:230
Druh:historický park/záhrada
Rastlinné druhy:Areál kaštieľa je rozčlenený na relatívne samostatné časti. Tvorí ho nádvorie so vstupom vo východnej časti, hospodárske plochy v západnej časti, ovocný sad v severozápadnej časti a okrasná plocha v južnej a centrálnej časti areálu. Porastová štruktúra v južnej a juhozápadnej časti areálu je typická pre prírodno-krajinárske parky a v hmote je zachovaná dodnes. Porastové partie sú usporiadané v prírodno-krajinárskom slohu s porastovým vencom situovaným po obvode parku s predsadenými stromovými skupinami, ktorý tvoria javor mliečny (Acer platanoides), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), lipa veľkolistá (Tilia platyphyllos). Do obdobia vzniku parku koncom 19. storočia sú datované aj výsadby v centrálnej časti parku okolo jazierka, kde je stromový rondel vytvorený z jelše lepkavej (Alnus glutinosa) a spolu s výsadbami previsnutej vŕby bielej (Salix alba“Pendula“) vytvárajú zaujímavú romantickú scenériu. V parku sa nachádzajú aj ďalšie zaujímavé stromové druhy ako orech čierny (Juglans nigra), hrab obyčajný (Carpinus betulus), javor horský (Acer pseudoplatanus “Atropurpureum“). Nájdeme tu taktiež zaujímavú solitérnu previsnutú formu jaseňa štíhleho (Fraxinus excelsior“Pendula“). Novšie dosadby tvoria prevažne ihličnaté stromové dreviny ako borovica lesná (Pinus sylvestris), jedľa srienistá (Abies concolor), smrek obyčajný (Picea abies), smrek omorica (Picea omorica), smrek pichľavý (Picea pungens “Glauca“), tuja západná (Thuja occidentalis), tuja východná (Thuja orientalis). Z novších dosadieb listnatých stromov sú najviac zastúpené brezy (Betula pendula). V parku sa nachádzajú aj druhy jedle (Abies concolor), smreky (Picea pungens“Glauca“), tuje (Thuja occidentalis, Thuja orientalis), krovité ihličnaté druhy borievky (Juniperus sabina, Juniperus virginiana “Tripartita“), tis (Taxus baccata) a vždyzelený tvarovaný krušpán (Buxus sempervirens). S príchodom jari môžeme v parku vidieť aj hojné množstvo na bielo kvitnúcich snežienok (Galanthus nivalis), ktoré dotvárajú romantický charakter parku. Zaujímavou súčasťou nádvoria sú aj listnaté stromy - moruša biela (Morus alba) a moruša čierna ( Morus nigra). (Primárny zdroj: Archívne dokumenty Krajského pamiatkového úradu Prešov, Petrovianska obecná kronika)

Zaujímavosť:Nádvorie s dominantným solitérom morušou bielou (Morus alba). Listnantý strom pochádza pravdepodobne zo začiatku 20. storočia a je vysoký približne 20 m. V dôsledku dlhodobo nevhodne spevneného terénu v bezprostrednej blízkosti moruše, došlo rokmi k prasknutiu a rozštiepenie stromu. Strom má však pre kaštieľ obrovské čaro a preto pre jeho záchranu bolo uskutočnené arboristické ošetrenie a spevnenie stromu.
História:Prírodno-krajinársky park vznikol pri barokovo-klasicistickom kaštieli z roku 1756 na ploche staršej vidieckej záhrady koncom 19. storočia. V dobe svojho vzniku to bola rozsiahlejšia dispozícia, ktorá však bola zmenou funkčného využitia objektov zredukovaná. Dispozícia okrasnej plochy parku bola osovo orientovaná na záhradnú fasádu kaštieľa s oblým rizalitom a bola zakladaná s cieľom zachovania hlavného priehľadu z balkóna do okolitej krajiny. V centre osového priehľadu bolo založené jazierko, ktorého situovanie sa zachovalo dodnes. Porastová štruktúra a druhové zloženie porastov nesú základné princípy zakladania prírodno-krajinárskych parkových kompozícii z druhej polovice 19. storočia.
Otváracie hodiny:Pripravuje sa.
Vstupné:Vstup voľný.
Zodpovedná osoba:Mgr. Martina Marušová
Vlastník:Kaštieľ Petrovany
Web:www.kastielpetrovany.sk; Facebook / Instagram Kaštieľ Petrovany
Email:info@kastielpetrovany.sk
Telefón:+421 950 835 085

English summary:The large natural landscape park with the lake pleasantly completes the Baroque-Classicist Manor House from the 18th century. The historical park, full of the interesting plants and trees, was built instead of the older rural garden at the end of the 19th century. The atmosphere of the old times is beautifully underlined by the historical ice house which is decorated with the colourfull parthenocissus. The whole historical area is located in the beautiful environment in the east of Slovakia, only 9 km from the capital city of Saris - Presov and only 28 km from Kosice, in the picturesque village Petrovany.

Program počas podujatia

Areál bude sprístupnený pre verejnosť počas otváracích hodín. Individuálna prehliadka bez sprievodcu.