Dendrologické skvosty Sadu Janka Kráľa

Popis

Sad Janka Kráľa bol založený v rokoch 1774-76 s myšlienkou vytvoriť prvý park pre širokú verejnosť. Park vznikol na pravom brehu Dunaja na ploche lužného lesa. Vplyvom barokového klasicizmu sa vytvorila osemramenná hviezdica priesekov, pozdĺž ktorých sa neskôr vysadili stromoradia. Podľa usporiadania chodníkov park pomenovali Sternallee (Hviezdicová aleja). Jednotlivé aleje dostali pomenovanie podľa druhu stromov - jeľšová, topoľová, javorová, vŕbová, jaseňová, brestová.

Sad Janka Kráľa má veľmi bohatú históriu, avšak naša prechádzka po ňom bude zameraná hlavne na oboznámenie sa s dendrologickými skvostami, ktoré tu do dnešných dní nájdeme. V súčasnej dobe v parku rastú exotické druhy ako ginko dvojlaločné, maklura oranžová, metasekvoja čínska a pod. Najväčšími unikátmi sú platany javorolisté, ktoré svojim vekom cca 200 rokov a rozmermi obvodov kmeňa vyše 500-600 cm dotvárajú typickú kulisu veľkým trávnatým priestranstvám. V parku sa nachádza spolu 95 cudzokrajných druhov. Biologickú kostru parku tvoria aj pôvodné druhy ako javor a rôzne druhy topoľov. Tieto dreviny tu dosahujú rozmery, ktoré sú pre ich biologický druh veľmi zriedkavé.  Najpočetnejšie sú zastúpené pagaštany konské. Ostatné drujy sú zastúpené len niekoľko málo exemplármi ako napr.: maklura pomarančová, nahovetvec dvojdomý, ambrovník styraxový, ľaliovník tulipánokvetý a 5 druhov magnólií. Z ihličnatých druhov tu nájdeme: gingo dvojlaločné, jedľu grécku, cypruštek hrachonosný či metasekvoje. Stromovú etáž dopĺňajú kroviny. Najväčšie zastúpenie má stálozelený tis (taxus baccata) a vavrínovec lekársky. Sad Janka Kráľa sa svojím druhovým zastúpením stal cenným objektom z hľadiska dendrologicko-vedeckého. Počas našej prechádzky Vás naša odborná sprievodkyňa - Mgr. Janka Jecková oboznámi s množstvom zaujímavých stromov, ktoré tu rastú. Veríme, že po tejto prechádzke sa na Sad Janka Kráľa budete pozerať inou optikou.

 

Trvanie

1-1,5 hodiny


Cena

  • Dospelá osoba - 5 EUR

  • Dôchodca, ZŤP - 2 EUR

  • Deti od 3 – do 18 rokov – 2 EUR

    * Pozn.: Maximálne 5 detí do 12 rokov v skupine (ak nejde o výhradne detskú skupinu); pri objednávke, prosíme, zohľadnite náročnosť prehliadky a posúďte, či to Vaše deti zvládnu – skupina sa nemôže prispôsobovať individuálnym potrebám detí, s výnimkou skupiny vytvorenej priamo pre deti. Ak sa chcete zúčastniť so svojimi deťmi, odporúčame vybrať si špeciálny termín určený detským návštevníkom (bude obsahovo prispôsobený).

* V cene ja zahrnutý odborný sprievodca

* V prípade zrušenia prehliadky z rozhodnutia organizátora Vám budú peniaze vrátené.

* Sprievodca je oprávnený požiadať účastníka prehliadky v prípade, ak ruší skupinu a nedodržiava usmernenia sprievodcu, aby skupinu opustil. V tomto prípade takémuto účastníkovi nevzniká nárok na vrátenie ani náhradu vstupného.

*  Nákup uvedenej služby je možný len prostredníctvom služby CardPay alebo TatraPay na našej webovej stránke

Všeobecné obchodné podmienky:

Názov obchodníka: Národný Trust n.o.

Sídlo: Hlboká cesta 966/9, 811 04 Bratislava-Staré Mesto

IČO: 42000408

             DIČ:  2022279589 (nie sme platcami DPH)

Bankové spojenie-číslo účtu: 2627735579/1100     

Pre koho je prehliadka určená

Prehliadka je určená všetkým záujemcom o prírodu, históriu, parky a záhrady Slovenska.

Termíny, na ktoré sa môžete prihlásiť

02.06.2019 Nedeľa 10:00 - 11:30 Objednať

Presné miesto a čas stretnutia Vám budú oznámené automaticky po zaplatení Vašej objednávky. Účasť na prehliadke nie je možná bez predchádzajúcej objednávky, jej zaplatenia a potvrdenia z našej strany. Zmena programu vyhradená.

UPOZORNENIE

Prehliadka sa koná za každého počasia, odporúčame odev a výbavu prispôsobiť aktuálnemu počasiu (pokrývka hlavy; pevné a pohodlné topánky – presúvame sa pešo; dáždnik), vybaviť sa dostatočným množstvom vody.

V prípade Vašej neúčasti peniaze nevraciame, po dohode je však možné poslať za seba náhradníka!

Kapacita jednej prehliadky je limitovaná na max. počet osôb 20 v jednej skupine. V prípade, že Vaša registrácia na vybratý termín nie je úspešná, vyskúšajte prosím iný termín.

Použitie získaných finančných zdrojov

Vašou účasťou a zaplatením vstupenky nám pomáhate podieľať sa na realizácii našich aktivít s cieľom ochrany a zmysluplného vyuzívania historických parkov a záhrad Slovenska. Ďakujeme