Lesnícke arborétum Kysihýbel

Opis lokality

Lesnícke arborétum Kysihýbel založené v roku 1900 za účelom dlhodobého sledovania čo najširšieho spektra cudzokrajných drevín z hľadiska možnosti ich využitia v lesnom hospodárstve je objektom národného a medzinárodného významu, ktorý popri svojej primárnej výskumnej funkcii, slúži aj pre plnenie potrieb odbornej a laickej verejnosti. Celkovo bolo v arboréte vysadených na plôškach 15 × 15 m viac ako 250 taxónov drevín pochádzajúcich z mierneho pásma severnej pologule (Európa, Severná Amerika, Japonsko, Čína), na ktorých je možné získať približný obraz o produkčných, ale aj ekologických vlastnostiach jednotlivých drevín. Skupinky jednotlivých drevín vysadených a pestovaných v dokonalom až uvoľnenom zápoji na rozdiel od štandardných parkových výsadieb solitérov, dávajú arborétu jedinečný charakter kompaktného lesného porastu.

Adresa:približne 4 km od centra Banskej Štiavnice smerom na Banský Studenec
Mesto/obec:Banská Štiavnica
Kraj:Banskobystrický

Rozloha:7,78 ha
Nadmorská výška:530
Druh:arborétum/botanická záhrada
Rastlinné druhy:Sekvojovec mamutí (vek 120 r.) Metasekvoja čínska (vek 60 r.) Cypruštek Lawsonov / hrachonosný (vek 115 r.) Duglaska tisolistá (vek 120 r.) Viaceré druhy rodu jedľa (kaukazská, španielska, sicílska, vznešená, obrovská, grécka, cilicijská atď.(vek 20 až 115 r.)) Viaceré druhy rodu smrek (obyčajný, východný, ajanský, čierny, omorikový atď. .(vek 20 až 115 r.)) Viaceré druhy rodu dub (letný, zimný, červený, atď. .(vek 20 až 115 r.)) Rododendróny (vek 30 a viac rokov)

Zaujímavosť:Lesnícke arborétum v Kysihýbli ako jedinečný objekt lesníckeho výskumu na Slovensku, má okrem výskumného a vzdelávacieho aj výchovný a osvetový význam. Bolo zaradené medzi významné lesnícke miesta na Slovensku. Už viac ako stodvadsať rokov svojej existencie plní ciele, pre ktoré bolo založené. Lesnícke arborétum Kysihýbel reprezentuje v kontexte kultúrno-historického bohatstva Banskej Štiavnice a celého Banskobystrického kraja dedičstvo predošlých generácií lesníkov, ktoré chce Národné lesnícke centrum udržiavať v dôstojnom stave a sprístupňovať verejnosti.
História:Lesnícke arborétum Kysihýbel bolo založené v r. 1900. Do roku 1913 bolo v Lesníckom arboréte Kysihýbel vysadených 282 taxónov drevín mierneho pásma severnej pologule. V r. 1922 bola vykonaná prvá inventarizácia najlepšie rastúcich drevín. V r. 1950 bolo Lesnícke arborétum Kysihýbel vyhlásené za prírodnú rezerváciu. V r. 1954 – 1958 bola vykonaná druhá podrobná inventarizácia drevín. V období rokov 1984 – 1986 bola vykonaná tretia a 1994 štvrtá podrobná inventarizácia drevín v zbierkach arboréta. Na základe zákonov o ochrane prírody a krajiny z rokov 1994 a 2002 bolo arborétum prekategorizované na chránený areál. V súčasnosti sa v arboréte nachádza 267 taxónov, z toho 113 ihličnatých a 154 listnatých drevín.
Otváracie hodiny:2.- 4.jún 2023 (piatok. – nedeľa.) : 9:00 – 16 00
Vstupné:Bezplatné
Služby: Parkovisko, Vstup so psom, WC,
Zodpovedná osoba:doc. Ing. Martin Slávik, CSc.
Vlastník:Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen
Web:https://www.facebook.com/people/Lesn%C3%ADcke-arbor%C3%A9tum-Kysih%C3%BDbel/100031245416884/?sk=about
Email:martin.slavik@nlcsk.org
Telefón:0911 270 252

English summary:Forestry Arboretum Kysihýbel, founded in 1900 focused on long-term monitoring of foreign trees in terms of the possibility of their use in forestry, is an object of national and international importance. Besides its primary research function, it also serves to fulfill the needs of the professional and lay public. In total, more than 250 taxa of woody plants originating from the temperate zone of the northern hemisphere (Europe, North America, Japan, China) were planted in the arboretum on plots of 15 × 15 m, on which it is possible to obtain appropriate image of the production and ecological properties of individual trees. Groups of individual trees planted and grown in a perfect canopy cover, in contrast to standard horticulture plantings of solitaires, give the arboretum the unique character of a compact forest stand. Program during event: Guided tour of the Arborethum with professional guide every hour (9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00). The guide will be waiting beside administrative building.

Program počas podujatia

Piatok - nedeľa (2.- 4.jún 2022)

Komentovaná prehliadka arboréta s odborným výkladom so začiatkom pri administratívnej
budove o každej celej hodine (9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00)

Súbory cookies:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.