Záhrada Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva

Opis lokality

Záhrada Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši pri historickej budove múzea na ul. Školskej č. 4. Pri západnom vchode do areálu SMOPaJ (od ulice Školskej) je začiatok náučného chodníka, odkiaľ vedie popri expozícii NATURA 2000 na južnú stranu budovy. Odtiaľ vedie kľukato súbežne s ňou kopírujúc historické riešenie záhrady z historických dokumentov. V jeho blízkosti sú umiestnené lavičky na sedenie, oddychová zóna pre deti a jazierko s pobrežnou vegetáciou. Podstatným prvkom záhrady sú ukážky vybraných biotopov európskeho významu, na ktorých ochranu slúžia územia európskeho významu ako súčasť sústavy NATURA 2000. Na ukážku tu boli vybrané tie biotopy s tými druhmi, ktoré možno trvalo prezentovať v špecifických ekologických podmienkach tohto stanovišťa, ako aj s ohľadom na priestorové možnosti areálu SMOPaJ. Vo východnej časti areálu je geopark s exemplármi najvýznamnejších hornín Slovenska, v severovýchodnej časti pri garáži je terasová záhrada s prezentáciou druhov horskej vysokohorskej flóry. Severnú časť areálu tvorí vstup do budovy SMOPaJ s oddychovou zónou (lavičky), trávnikom a výsadbou drevín, ponechané sú všetky zdravé stromy.

Adresa:Školská ul. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
Mesto/obec:Liptovský Mikuláš
Kraj:Žilinský

Rozloha:2783 m2
Nadmorská výška:577
Druh:park/záhrada pri múzeu/gelérii
Rastlinné druhy:Dreviny: dub letný (Quercus robur), borovica horská kosodrevina (Pinus mugo subsp. mugo), tis obyčajný (Taxus baccata), javor horský (Acer pseudoplatanus) Vysokohorské rastliny na skalke: dryádka osemlupienková (Dryas octopetala), gypsomilka plazivá (Gypsophila repens), hlaváčik jarný (Adonis vernalis), horec Clusiov (Gentiana clusii), chudôbka vždyzelená (Draba aizoides), jastrabník pomarančový (Hieracium aurantiacum), ľan konáristý (Linum extraaxillare), lomikameň pižmový (Saxifraga moschata), mak tatranský (Papaver tatricum), piesočnica brvitá (Arenaria tenella), plesnivec alpínsky (Leontopodium alpinum), poniklec slovenský (Pulsatilla slavica), prvosienka holá (Primula auricula), silenka bezbyľová (Silene acaulis), skalnica horská (Sempervivum montanum), trávnička alpínska (Armeria alpina), vŕba sieťkovaná (Salix reticulata) Druhy typické pre prezentované biotopy európskeho významu: Alpínske travinno-bylinné biotopy na silikátovom substráte (6150) – Festuca supina, Festuca versicolor, Juncus trifidus Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte (6230) – Agrostis pyrenaica, Avenula versicolor, Campanula alpina, Nardus stricta Nížinné a podhorské kosné lúky (6510) – Alopecurus pratensis, Arrhenatherum elatius, Bromus erectus, Dactylis glomerata, Festuca rubra Horské kosné lúky (6520) – Alchemilla sp., Bistorta major, Dactylis glomerata subsp. slovenica, Deschampsia cespitosa, Geranium sylvaticum, Jacea pseudophrygia, Poa chaixii, Trisetum flavescens, Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni (4060) - Calluna vulgaris, Cetraria islandica, Empetrum hermaphroditum, Empetrum nigrum, Juncus trifidus, Salix kitaibeliana, Vaccinium gaultherioides, Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea

Zaujímavosť:- názorná prezentácia vybraných typov biotopov európskeho významu v záhrade na južnej strane budovy SMOPaJ s 3 náučnými panelmi (horské a vysokohorské lúky, mezofytné kvetnaté lúky, kosodrevina a subalpínske vresoviská) - geopark vo východnej časti záhrady – vystavené veľké ukážky hlavných vyvretým, cňsedimentárnych a premenených hornín geologickej stavby územia SR - skalka pri garáži v severovýchodnej časti objektu – prezentácia druhov rastlín predovšetkým alpínskeho stupňa
História:10.7.1750 – panovníčka Mária Terézia dekrétom darovala pozemok jezuitskému rádu na stavbu kláštora Do roku 1757 – pozemok využívali len ako záhradu 1764 – postavená budova kláštora (dnešné SMOPaJ) v barokovom slohu 1777 – celý kláštor aj so základinami prešiel do rúk františkánov, oprava budovy, jej rozšírenie (1779), zriadenie školy (štvortriedne gymnázium), okolie budovy tvorili 2 záhrady, veľký dvor a tri rybníky – pozemok bol väčší ako dnešný 1787 – rozpustenie františkánov, kláštor zrušený, škola zatvorená, areál opustený 17.9.1802 – budova s pozemkom predaná komorskému panstvu v L. Hrádku, v budove sídlil úrad, kancelárie Likavsko-hrádockého panstva 1832 – 1835, 1840 – 1843 – v kaplnke bývalého kláštora pôsobilo slovenské ochotnícke divadlo Gašpara Fejérpataky-Belopotockého Od 1850 do 1961 – v budove sídlilo súdnictvo a rôzne úrady (cisársko-kráľovský berný úrad, sedrie – krajský súd, urbársky súd, okresný súd s väzením, sirotský úrad I. stolice) 1905 – rozsiahly pozemok bývalého kláštora – severná časť zabratá na výstavbu škôl (štátna meštianska škola, štátna ľudová škola, štátna opatrovňa) 1926 – v južnej časti pozemku stavba finančného riaditeľstva s berným úradom Tak z pôvodného rozsiahleho pozemku ostal len dnešný pozemok SMOPaJ s dvorom a záhradou. Od 1949 – v budove sídli SMOPaJ (pôvodne ako Múzeum slovenského krasu) 1961 – 2011 – v časti budovy sídlil aj štátny archív 2007 – realizácia projektu Dobudovanie náučného chodníka s environmentálnou oddychovou zónou v areáli SMOPaJ – cieľom bolo účelné využitie priestoru v okolí budovy SMOPaJ pre dobudovanie náučného chodníka s environmentálnou oddychovou zónou s možnosťami ich využitia formou účinných metód environmentálnej výchovy vo vzťahu k ochrane prírody na Slovensku a jej európskemu kontextu 2011 – 2014 – rozsiahla rekonštrukcia historickej budovy SMOPaJ, záhrada uzavretá pre verejnosť 2016 – nová expozícia SMOPaJ po rekonštrukcii budovy uvedená do prevádzky
Otváracie hodiny:2.6.2023 9:00 – 15:00 pre školy na objednávku, 3.6.2022 10:00 – 17:00 pre verejnosť, 5.6.2022 10:00 – 17:00 len voľne prístupná záhrada múzea pre verejnosť
Vstupné:deti do 4 rokov zadarmo, ostatní 2 €
Služby: Parkovisko, Vstup so psom, Detské ihrisko, WC, Bezbariérový prístup,
Zodpovedná osoba:Mgr. Eva Mauritzová
Vlastník:Slovenská republika/Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš
Web:http://www.smopaj.sk/sk
Email:eva.mauritzova@smopaj.sk
Telefón:044/5477211

English summary:Garden of the Slovak Museum of Nature Protection and Speleology in Liptovský Mikuláš by the historical museum building on ul. Školská č. 4. where an educational trail with an environmental rest zone was built with the possibilities of using them by the forms of effective methods of the environmental education for nature protection of the Slovak Republic in its European context. Program of the event: - lectured tour of the garden SMOPaJ – presentation of the history of the garden and the building of the museum, presentation of the concept of creation of the garden, - principles of care, management and maintenance of the museum garden, - habitats of the European interest and their characteristic species, - fauna and flora of gardens, geo-park of the SMOPaJ – samples of rocks in Slovakia

Program počas podujatia

Piatok 2. 6. (pre školy):

9:00 – 15:00 na objednávku – Biodiverzita záhrad (spevavce našej záhrady); budú pripravené stanovištia + kŕmidlo, hniezdna búdka

10:00 – 12:00 Interaktívny koncert (Súkromná ZUŠ Liptovský Mikuláš)  

 

Sobota 3. 6. (pre verejnosť):

10:00 – 17:00 Biodiverzita záhrad (spevavce našej záhrady); budú pripravené stanovištia + kŕmidlo, hniezdna búdka

16:00 – 17:00 Interaktívny koncert (Súkromná ZUŠ Liptovský Mikuláš)  

 

Nedeľa 4. 6. (pre verejnosť):

10:00 - 17:00 Voľný vstup do záhrady; bez programu

https://www.vopz.sk/user_files/parky 2023 copy3.pdf

Súbory cookies:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.