Hrádocké arborétum

Opis lokality

Hrádocké arborétum sa nachádza v zastavanom území mesta Liptovský Hrádok. Nachádza sa v nadmorskej výške 643 m.n.m. S klimatického hľadiska v lokalite Liptovský Hrádok za obdobie 2005 až 2014 je priemerná ročná teplota je 8,1 °C a priemerné ročné množstvo zrážok 734,7 mm. Na základe projektu je arborétum rozdelené do nasledujúcich zón: A - Severná Amerika, B – Euroázia, C - zbierky rododendronov, D - zbierky vždy zelených drevín, E - Východná Ázia, F - vresoviská a alpínium a G - zbierky vŕb.

Adresa:Hradná 534, 033 14 Liptovský Hrádok
Mesto/obec:Liptovský Hrádok
Kraj:Žilinský

Rozloha:7,03 ha
Nadmorská výška:643
Druh:arborétum/botanická záhrada
Rastlinné druhy:Juniperus sabina, Staphylea pinnata, Picea omorica, Abies koreana, Abies fraseri, Abies sachalinensis, Ginkgo biloba, Sciadopytis verticillata, Rhododendron schlippenbachii, Picea breweriana, Sequoiadendron giganteum...

Zaujímavosť:Hrádocké arborétum je jedinečné svojho druhu v Európe. Aj napriek svojej malej výmere 7,03 ha ide o najvyššie položené arborétum v Strednej Európe a obsahuje tretie najrozsiahlejšie zbierky drevín na Slovensku.
História:Založenie arboréta je úzko spojené s menom Rudolfa Benköoho a vznikom Horárskej školy v Liptovskom Hrádku v roku 1886. Botanický park o výmere 27,17 ha plnil vzdelávaciu funkciu pre budúcich lesníkov spolu s lesnou škôlkou pre pestovanie okrasných drevín o výmere 10 ha a okrasným jazierkom napájaným riekou Belou. Postupom času záujem o botanický park začal upadať a priority obyvateľov mesta Liptovský Hrádok prevážili nad jeho prioritami. V roku 1928 sa následkom výstavby objektov Výskumného ústavu včelárskeho znížila výmera areálu na 23,21 ha. V tomto čase za účinkovania riaditeľa Bohuslava Procházku nastala krátka renesancia objektu intenzívnejšou výsadbou cudzokrajných drevín (dub červený, smrek pichľavý, smrek omorikový, jedľa balzamová, tuja západná, jedľovec kanadský, smrekovec japonský, borovica balkánska a i.). Po roku 1933 a odchode Bohuslava Procházku nastal opäť útlm v jeho vývoji a jeho výmera bola znížená na 7,24 ha. Nová etapa vo vývoji nastala po roku 1958, keď pracovník Arboréta Mlyňany p. Daniel Kovalovský vypracoval projekt rekonštrukcie botanického parku, čím sa zmenilo jeho zameranie a od tohto obdobia hovoríme o arboréte. V roku 1959 bolo arborétum oplotené v novej výmere už len 7,03 ha.
Otváracie hodiny:Lektorované prehliadky Hrádockého arboréta dňa 11.10.2020 (nedeľa): prvá prehliadka v čase od 09:00 do 11:00 hod. druhá prehliadka v čase od 14:00 do 16:00 hod.
Vstupné:Bezplatne.
Zodpovedná osoba:Ing. Ondrej Makara
Vlastník:Stredná odborná škola lesnícka a drevárska J.D. Matejovie, Liptovský Hrádok
Web:http://www.slslhr.sk/
Email:ondrej.makara52@gmail.com
Telefón:0907/395897

English summary:The arboretum in Liptovský Hrádok is situated in a built up area in Lipt. Hrádok. It is on the border of the temperate climatic area, of the humid subarea, of the temperate and humid area with cool or cold winter and of the cold area 643 m above the sea leval. From the climatic point of view, between the years 2005 and 2014, the average temperature in the location of Liptovský Hrádok is 8,1 and the average rainfall is 734,7 mm. According to the project, the arboretum is divided into the following zones: A – North America, B- Euroasia, C – collections of rhododendrons, D – collections of evergreen trees, E – East Asia, F - heath and Alpine garden, G – collections of willows.

Program počas podujatia

11.10.2020 (nedeľa)

Lektorované prehliadky Hrádockého arboréta s odborným výkladom


prvá prehliadka v čase od 09:00 do 11:00 hod.
druhá prehliadka  v čase od 14:00 do 16:00 hod.