Stredisko environmentálnej výchovy Dropie (SEV Dropie) - iba ONLINE prezentácia!

Opis lokality

SEV SAŽP Dropie sa nachádza na Dolnom Žitnom ostrove, na území nížinných samôt, taní v južnej časti Slovenska. Jeho areál obklopuje CHVÚ Ostrovné lúky, ktoré poskytuje životný priestor pre vtáčie druhy európskeho významu - sokolovi červenonohému, ľabtuške poľnej, strakošovi kolesárovi a mnohým iným. SEV SAŽP Dropie, ktoré je pomenované podľa jedného z najťažších lietajúcich vtákov na svete – dropa veľkého (drop fúzatý), realizuje praktickú výchovu k ochrane prírody a životného prostredia. SEV Dropie je toho času zároveň aj certifikovanou Prírodnou ukážkovou záhradou s liečivými bylinkami a trvalkami.

Adresa:Kolárovská 55, 946 14 Zemianska Olča
Mesto/obec:Zemianska Olča
Kraj:Nitriansky

Rozloha:4 ha
Nadmorská výška:110
Druh:ukážkové prírodné záhrady
Rastlinné druhy:Hlavové vŕby sú typickou drevinou Žitného ostrova. Môžu poskytovať životný priestor pre viac ako 400 druhov rôznych organizmov. Vznikli činnosťou človeka, pravidelným orezávaním v 2-5 ročných intervaloch. Najčastejšie sú hlavové vŕby z vŕby krehkej a vŕby bielej.

Zaujímavosť:V areáli a taktiež v blízkom okolí sa nachádzajú jedinečné biotopy v poľnohospodárskej krajine Dolného Žitného ostrova
História:Areál SEV Dropie sa rozprestiera v katastri obce Zemianska Olča, v okrese Komárno. Náučný chodník "Príbeh krajiny" vedie okolo starej samoty (tane) postavenej v roku 1897, ktorá vďaka svojej polohe na vyvýšenom mieste prežila aj veľkú povodeň v roku 1965. V minulosti Dropie fungovalo ako rezervácia na ochranu a odchov dropa fúzatého, ktorého populácia v 80-tych rokoch minulého storočia predstavovala 20 kusov. V súčasnosti areál poskytuje možnosti k vzdelávaniu v oblasti praktickej environmentálnej výchovy, ako pre deti, tak aj pre dospelých - odborníkov i laikov.
Otváracie hodiny:zatvorené
Zodpovedná osoba:Katarína Vajliková
Vlastník:Slovenská agentúra životného prostredia
Web:http://dropie.sazp.sk/
Email:katarina.vajlikova@sazp.sk
Telefón:0905 314 427

English summary:SEV SAŽP Dropie is located in the Lower Rye Island, in the area of ​​lowland solitudes, situated in the south of Slovakia. Its area is surrounded by the Special Protection Area Ostrovné lúky, which provides a habitat for bird species of European importance - the Red-footed Falcon, the Tawny Pipit, the Lesser Grey Shark and many others. SEV SAŽP Dropie, which is named after one of the heaviest flying birds in the world - the great bustard (bearded bustard), provides practical training for nature protection and the environment. SEV Dropie is also a certified Natural Demonstration Garden with medicinal herbs and perennials. Program: Saturday excursion with Karchi the great bustard - a printed guide "The Story of the Country" with interesting tasks to work on; exhibition of old agricultural tools and photographs of Lower Rye Island; a "walk" through Ostrovné lúky on a horse-drawn carriage; tasting lemonades from medicinal herbs; "search" - quest game in SPA Ostrovné lúky; bird watching with a photographer - from the mYnest photo observatory

Program počas podujatia

ONLINE prezentácia!