FRANCÚZSKY PARK V MARKUŠOVCIACH

Opis lokality

Areál kaštieľa Máriássyovcov v Markušovciach pozostáva z najstaršieho objektu renesančného kaštieľa. Jeho výstavba spadá do roku 1643 a viaže sa k menu Františka Mariássyho, ktorý ho dal postaviť. Po stranách na východnej a západnej strane sa nachádzajú hospodárske zástavby. V zadnej časti areálu sa nachádza jednoposchodová budova letohrádku Dardanely, ktorý dal postaviť Wolfgang Farkaš Máriássy v poslednej tretine 18. storočia zo spoločenských a reprezentačných dôvodov. Prispela k tomu aj ohlásená návšteva cisárskeho dvora Jozefa II., ktorá sa však napokon neuskutočnila. Letohrádok je jeden z najkrajších príkladov rokokovej architektúry na Slovensku, hoci pôvodne bola postavená len jeho stredná časť. Pri rozsiahlej rekonštrukcii v 80. rokoch 20. storočia bola obnovená stredná časť vrátane reštaurovania fresiek a pristavené bočné krídla. Vedľa letohrádku sa nachádza niekdajší dom správcu. Objekty sú sústredené okolo rozľahlého parku vo francúzskom štýle ako solitéry.

Adresa:Michalská 55 a 59, Markušovce
Mesto/obec:Markušovce
Kraj:Košický

Druh:historický park/záhrada
Rastlinné druhy:Porastovú štruktúru niekdajšieho parku nepoznáme, okrem dodnes zachovaných niekoľkých starých exemplárov líp (Tilia platyphyllos) usporiadaných v radoch.

História:Založenie parku sa viaže k rokokovej prestavbe Máriássyovského kaštieľa (1773 – 1778) a vybudovaniu barokového záhradného pavilónu – Dardanely (začiatok výstavby 1775). Park bol rozdelený na tri terasy, výškovo odstupňované a predelené kamennými opornými múrikmi. Z tejto etapy sa nezachovali žiadne sadovnícke úpravy, iba čiastočne stavebné konštrukcie oporných múrikov a ohradový múr. Zásadná úprava dodnes zachovaného parku bola realizovaná v polovici 19. storočia. Táto parková dispozícia si zachováva osovú väzbu oboch dominantných architektúr, porastová štruktúra je zahustená v duchu prírodno-krajinárskych princípov. Celková kompozícia výsadby drevín mala prírodno-krajinársky charakter anglického parku. Bola to kombinácia listnatých a ihličnatých drevín, výška a tvarovanie stromov rešpektovali hlavnú kompozičnú os, ktorá bola otvorená a vizuálne umožňovala priehľad od kaštieľa celým parkom až na letohrádok Dardanely. (Zdroj: Ing. arch. Magdaléna Janovská, štúdio J+J. In: Kaštieľ Máriássyovský v Markušovciach francúzsky park. 2013. 97 str.)
Otváracie hodiny:9.-11.október 2020 (piatok - nedeľa): 9:00-17:00 hod
Vstupné:Prehliadka francúzskeho parku - vstup voľný. Prehliadka kaštieľa: vstupné: dospelí - 4 €; deti, dôchodcovia a študenti - 2 €
Služby: Parkovisko, WC,
Zodpovedná osoba:PhDr. Bernadeta Kiczková
Vlastník:Múzeum Spiša
Web:www.muzeumspisa.com
Email:kastiel@muzeumspisa.com
Telefón:+421 917 746 339

English summary:The area of the Máriássy Manor in Markušovce consists of the oldest building of a Renaissance mansion (1643), outbuildings on the east and west sides and at the back, one can find the building of Dardanely Summer House - one of the most beautiful examples of Rococo architecture in Slovakia, as well as a caretaker house. Objects are centered around spacious park in the French style as solitaires. The establishment of the park in Markušovce is related to the period of the Rococo style rebuilding of the Máriássy mansion (1773 – 1778) and the establishment of the baroque garden pavilion – Dardanely (start of construction in 1775). In the park area you can visit with a guide the Renaissance mansion with an exhibition of historical furniture and interior accessories arranged chronologically from the 17th century to the early 20th century, or the newly renovated Dardanely summer-house, known for its unique exhibition of historical musical instruments.

Program počas podujatia

PREHLIADKA FRANCÚZSKEHO PARKU 

Piatok, sobota, nedeľa 9. – 11. 10. 2020 / 9:00 – 17:00 h

Vstup voľný.

PREHLIADKA  KAŠTIEĽA  -Renesančný kaštieľ rodu Máriássy s expozíciou historického nábytku.

Piatok, sobota, nedeľa 9. – 11. 10. 2020 / 9:00 – 17:00 h (posledný vstup o 16:00 h) 

Vstupné: dospelí - 4 €; deti, dôchodcovia a študenti - 2 €