Coburgovský park v Pohorelskej Maši

Opis lokality

Coburgovský park v Pohorelskej Maši lemuje hlavná cesta I. triedy č. 66 v smere na Pusté Pole. Aj napriek dlhým rokom nezáujmu a zanedbanej starostlivosti, toto mieste ukrýva v sebe výnimočné čaro, kultúrno-spoločenské prírodne a krajinotvorné hodnoty, ktoré jeaj napriek jeho súčasného stavu možné obdivovať a prezentovať. Park sa delí na Dolný a Horný park, preteká ním rieka Hron a malý vodný kanál. Územie parku taktiež spadá do ochranného pásma Národného parku Muránska planina a Národného parku Nízke Tatry. Napriek tesnej polohe pri hlavnom dopravnom ťahu je často prehliadaný. Horná časť parku za železničnou traťou je viacmenej nepoznaná pre väčšinu obyvateľov regiónu a poznaná len miestnymi obyvateľmi či lokálnymi nadšencami pre danú tému. Pri vstupe do obce od Telgártu stojí liatinový pavilón – pamätník ako symbol železiarskej výroby v tomto regióne, ktorý je zapísaný v zozname NKP. V priamej nadväaznosti na park sa nachádza historický objekt tzv. Coburgovská kúria taktiež zapísaná v zozname NKP, v súčasnosti nevyužívaná, ktorá je súčasťou podujatia VOPZ.

Adresa:Pohorelská Maša 57, 976 69 Pohorelá
Mesto/obec:Pohorelá - Pohorelská Maša
Kraj:Banskobystrický

Rozloha:6,19 ha
Nadmorská výška:694
Druh:historický park/záhrada
Rastlinné druhy:V parku sa nachádza niekoľko výnimočných drevín, mnohé z nich si pamätajú ešte na časy, kedy prosperovala železiarska výroba v regióne. Jedná sa napríklad o nasledovné druhy: borovica lesná (Pinus sylvestris), breza previsnutá (Betula pendula), buk lesný (Fagus sylvatica), javor mliečny (Acer platanoides) z rokov kedy park využívali Coburgovci, javor horský (Acer pseudoplatanus), hrab obyčajný (Carpinus betulus,) jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), jelša sivá (Alnusincana), lipa obyčajná (Tilia & europaea) z rokov kedy park využívali Coburgovci, smrek obyčajný (Picea abies), smrekovec opadavý (Larix decidua) taktiež pôvodný jedinec , vŕba krehká (Salix fragilis).

Zaujímavosť:V regióne Horehronie sa nachádzajúce iba dva parky, z toho jeden je v okresnom meste Brezno (zapísaný ako NKP) a druhý sa nachádza práve v Pohorelskej Maši. Coburgovský park síce nie je chránený pamiatkovým úradom ale i napriek tomu obsahuje významné historické, urbanistické a krajinárske hodnoty. Park je charakterom podobný parku, ktorý sa nachádza v blízkosti Múzea vo sv. Antone, ktorý taktiež patril Coburgovcom.
História:Park v Pohorelskej Maši vznikol v súvislosti s výstavbou kaštieľa rodiny Coburgovcov ako sídla pre príležitosti návštevy Horehronia, kde sa zdržiavali prevažne v letných mesiacoch. Pohorelská Maša bola v 19. storočí súčasť významného Pohorelského železiarskeho komplexu a tvorila jeho repezentatívne a administratívne centrum. V Pohorelskej Maši nachádzala Augustova huta s valcovňou plechov a správa železiarskeho komplexu. Vedľa kaštieľa s priľahlím parkom bol vybudovaný v roku 1903 rímsko-katolícky kostol v neogotickom štýle. S budovaním železničného prepojenia z Brezna do Červenej Skaly v tom istom roku si rodina zriadila súkromnú železničnú zastávku priamo v parku a železnica pretínala park na dve časti. Park bol udržiavaný čiste krajinárskym štýlom ako tzv. anglický park s výsadbami solitérnych drevín a kvetinových záhonov. Pôvodná sieť chodníkov nadväzovala na prepojenie objektu kúrie s prechodom cez železničnú zastávku do východnej svahovitej hornej časti parku. Súčasťou parku bola sieť chodníkov (spevnené mlatové cestičky), tri mostíky ponad malý vodný kanál a dva mosty ponad rieku Hron, vodné kanály a umelo vytvorené jazierko na rieke Hron. Tzv. Horný park disponoval miestom skalných kaskádových vodopádov s premysleným a ojedinelým vodným systémom v tomto regióne.
Otváracie hodiny:Park je prístupný celoročne. Počas VOPZ dňa 26. júna, bude v parku program od 10:00 do 18:00 a k dispozícii organizačný tím.
Vstupné:Vstupné bude počas podujatia dobrovoľné. Pokladnička bude umiestnená v historickej kúrii v centrálnej sále, ktorá sa nachádza v parku a ktorá bude počas dňa sprístupnená verejnosti.
Služby: Parkovisko, Vstup so psom, WC, Občerstvenie,
Zodpovedná osoba:Jarmila Oceľová
Vlastník:Domov sociálnych služieb Pohorelská Maša
Web:nie je
Email:jarmila.ocelova@dobrykraj.sk
Telefón:+421 948 937 469

English summary:The park in Pohorelská Maša is an unknown place in Horehronie with a unique history of the Coburg family. This place was part of an important ironworks complex in the 19th century. The event offers a presentation of the history of the Coburg family and their activities in the region, outdoor hunting activities and a sightseeing tour of unknown places in the park with a guide.

Program počas podujatia

 26. júna 2021 (sobota), bude v parku program od 10:00 do 18:00 a k dispozícii organizačný tím

Počas dňa podujatia bude v centrálnej sále historickej kúrie zriadená malá expozícia a digitálna prezentácia približujúca históriu Coburgovcov a ich pôsobenie na Horehroní. K dispozícii bude možnosť kávy a malého občerstvenia. Zároveň sa navštevníkom priblíži štúdia Coburgovskej železnej cesty a plány revitalizácie parku, záchrany ďalších vyznamných objektov industriálneho architektúry na celej trase a celkový potenciál tohto kultúrneho dedičstva v oblasti rozvoja regiónu, cestovného ruchu a prínosu pre región. V poobedných hodinách sa plánuje so poznávacou cestou po nepoznaných miestach parku v sprievode odborného výkladu. V exteréri budú pripravené aktivity venujúce sa poľovníckej tematike