Historický (zámocký) park Budimír

Opis lokality

Vedľa staršieho kaštieľa v obci Budimír sa dodnes zachoval rozsiahlejší, pôvodne anglický park, ktorý vznikol koncom 18. storočia po rokokovo-klasicistickej úprave kaštieľa. Pôvodné záhradné architektonické riešenie sústavou terás a dômyselne riešených chodníkov plynulo prepájalo svah pod kaštieľom a kúriou s centrálnou časťou parku, ktorá za hlavnou cestou nadväzovala na Parádnu cestu (Paradnu drahu) a ovocný sad. Dnešná dispozícia je iba torzom pôvodnej parkovej výsadby, no zachované fragmenty z dendrologického hľadiska aj tak predstavujú vzácny genofond. Budimírsky park má veľký význam nielen z pohľadu historického, ale aj z pohľadu ochrany prírody a krajiny. Historicky nadväzuje na okolitú voľnú krajinu. Je súčasťou územného systému ekologickej stability, tvorí migračný priestor pre živočíchy. Park predstavuje prirodzené stanovište pre množstvo druhov organizmov. V dutinách starých stromov sa často vyskytujú vzácne druhy hmyzu. Predstavuje zvlášť chránené územie začlenené do sústavy Natura 2000. Vyskytujú sa tu vzrastlé stromy, ktoré v minulosti tvorili základ pôvodnej kompozície parku.

Adresa:Budimír
Mesto/obec:Budimír
Kraj:Košický

Rozloha:1,74 h
Nadmorská výška:209
Druh:historický park/záhrada
Rastlinné druhy:Historický park v obci Budimír patrí medzi významné plochy historickej zelene východného Slovenska. Rastie tu niekoľko vzácnych cudzokrajných drevín, ktoré patria k najmohutnejším exemplárom v niekdajšom Východoslovenskom kraji (Benčať, 1980 - 1981). V rámci inventarizácie bolo v roku 2012 na ploche budimírskeho parku kompletne zinventarizovaných 192 ks stromov, 55,5 m² krov a 4 900 m² porastov. Na záujmovom území sa nachádzalo 31 druhov stromov a 7 druhov krov. Plocha krov bola v rámci riešeného areálu zanedbateľná, preto sa vegetačná analýza vzťahovala hlavne na hodnotenie stromov v parku. Pre zlú prístupnosť do porastov nachádzajúcich sa v blízkosti močiara nebolo vykonané ich podrobnejšie hodnotenie. Z inventarizácie vyplýva, že z celkového počtu stromov na ploche dominovali listnaté druhy nad ihličnatými. Listnatých stromov bolo 163 ks, čo predstavovalo 85 %, ihličnatých stromov 29 ks predstavujúcich 15 %. Najpočetnejšími druhmi stromov boli Acer campestre L. a Tilia cordata L. s približne rovnakým zastúpením. Väčšina druhov z pôvodnej kompozície parku sa už nezachovala. Medzi najstaršie pôvodné dreviny parku patria platan západný - Platanus occidentalis, ľaliovník tulipánokvetý - Liriodendron tuplifera, pyramidálny dub letný- Quercus robur cv. „Fastigiata“, lipa malolistá - Tilia cordata, či lipa zelená - Tilia euchlora. Prevažnú časť drevín tvorili jedince vo veku od 40 do 60 rokov (33 %) a dreviny staré 60 až 80 rokov (31 %). Dreviny vo vekovom rozpätí od 20 do 40 rokov zaberali 8 % z celkového počtu drevín. Nevhodne vysadených bolo 22 % drevín, ktoré svojim nepriaznivým umiestnením narúšali pôvodnú kompozíciu parku.

Zaujímavosť:Na pomerne malej ploche sa tu nachádzajú 4 národné kultúrne pamiatky: - starší kaštieľ - baroková socha sv. Floriána - panská kúria - historický park Okrem NKP sa tu nachádza aj historická sýpka a starý evanjelický kostol z konca 18. stor.
História:Budimírsky park je významnou plochou verejnej zelene v obci Budimír, nielen z historického, ale aj záhradno-architektonického hľadiska. Ide o pomerne zachovalý komplex budov s parkom, ktorý bol významným sídlom nižšej šľachty. Park v Budimíri je národnou pamiatkou evidovanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod číslom 413/4 (dátum vyhlásenia: 28.6.1963). Jeho centrálnu časť tvorí plocha, pôvodne štorcového pôdorysu – Parádny dvor, ohraničená zástavbou historických budov. Odtiaľ vedie hlavná kompozičná os, na ktorej sa nachádza prístupová cesta ku kaštieľu. V minulosti to bola hlavná prístupová cesta pre kone a koče, ktoré sa otáčali na Parádnom dvore. Tento priestor bol kedysi uzavretý budovami, no dnes sa odtiaľ naskytujú zaujímavé výhľady na rímskokatolícky kostol a okolitú krajinu. V okolí kaštieľa, kúrie a sýpky je v súčasnosti zachovaná trávnatá plocha s náhodne vybudovanými chodníkmi z nepôvodného materiálu. V minulosti sa tu nachádzala spevnená plocha so sochou, okolo ktorej bol sadovnícky upravený prvok kruhového pôdorysu. Vedľajšia kompozičná os vedie smerom ku starému evanjelickému kostolu (rodinnej kaplnke s kryptou), ktorý na okraji parku - pri ceste (Starej drahe) dali koncom 18. storočia postaviť členovia šľachtického rodu Ujházy. V okolí tejto osi je v súčasnosti najzachovalejšia kompozícia parku a skladba pôvodných kostrových drevín. Pôvodné trávnaté partery s výsadbou tvarovaných drevín a ruží úplne zanikli. Súčasťou parku bol aj ovocný sad, z ktorého sa do dnešných čias nezachovali takmer žiadne pôvodné dreviny. Na južnom svahu nad potokom sa kedysi rozkladala ovocná záhrada s udržiavanou sústavou terás a chodníkov. Od južnej drevenej verandy kúrie viedol široký, drobným bielym štrkom vysypaný chodník k evanjelickému kostolu. Chodník kryli na oblúkoch prichytené popínavé ruže. O parku bol v 80. rokoch minulého storočia vypracovaný odborný posudok. V ňom sa konštatuje, že v parku rastie dohromady 43 taxonov a taxanoidov drevín, z toho 5 je ihličnatých a 38 listnatých (vrátane drevín z náletu a sekundárnych ovocných výsadieb). Inventarizácia zaznamenala 144 stromov pričom sa u 129 stromov zmerali aj obvody kmeňov. Autor správy konštatoval, že park si vyžaduje úplnú rekonštrukciu spojenú s výrubom 15 značne poškodených stromov a likvidáciu stavebných sutín a divokých skládok. Parku pripísal nulový estetický vzhľad, no zdôraznil potrebu jeho obnovy a resistúcie v záujme zachovania vzácnych drevín. Preto, že sa v parku nachádzajú vzácne dreviny a aby nedochádzalo k jeho ďalšej devastácii, navrhol jeho vyhlásenie za chránený park. V parku sa dlhodobejšie vykonávala len základná údržba, bez dosadieb, pričom pôvodné kostrové dreviny boli odumreté. Pôvodné druhové zloženie bolo potlačené prerastenými náletovými druhmi drevín. V nedávnej minulosti boli do parku vysádzané nevhodné dreviny, bez kompozičného zámeru, čo spôsobilo zánik ostatných kompozičných osí. Strmo zvažujúci sa svah za kaštieľom nedovoľuje prístup do pôvodnej anglickej záhrady s rybníkom. Toto územie je v súčasnosti trvalo zamokrené s obmedzeným prístupom. Z hľadiska biodiverzity ide o veľmi hodnotné územie s močiarom a meandrami potoka, ktorý sa objavuje spod zeme až v tejto časti parku. Napriek niektorým nevhodným zásahom v minulosti je základná kompozícia parku zachovaná, spolu s niekoľkými pôvodnými významnými druhmi drevín. Obec Budimír sa v roku 2014 zapojila prostredníctvom Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny do projektu „Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva“, ktorý sa realizoval vďaka podpore „Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia“. Hlavným dôvodom zapojenia sa do projektu bola postupná obnova areálu Parádneho dvora, hlavne parku a havarijného stavu historickej pamiatky budovy šľachtickej kúrie. Samozrejmou súčasťou tejto aktivity bolo vytvorenie dočasných pracovných miest z radu nezamestnaných občanov predovšetkým našej obce. V prvotnej fáze sa za stupeň obnovy zvolila čiastočná prvková obnova, zameraná na komunikačný systém, spolu s dosadbou drevín starostlivo vyberaných podľa obnovy funkcií jednotlivých priestorov. Vzhľadom na stav riešeného územia a zástavbu rodinných domov z južnej strany parku sa využil na komunikačný systém obnovný postup - adaptácia. Vedenie komunikácie parkom tak ako sa uvádza v historických podkladoch by nemalo zmysel, viedli by „nikam“ resp. k jednej z hraníc parku, ktorou sú rodinné domy a záhrady. Cieľom kompozície návrhu bolo teda vytvoriť jednotnú štruktúru, ktorá by poskytovala možnosť pohodlnej chôdze parkom a zmenila by jeho súčasnú funkciu „prechodu“ na miesto s možnosťou trávenia voľného času prostredníctvom oddychu i kultúry. Navrhnuté pešie mlatové chodníky, ktoré sú vedené celým parkom, boli doplnené mobiliárom (lavičkami, osvetlením, nádobami na odpadky...) a informačnými tabuľami o histórii obce a parku. Zaujímavú časť bola vytvorená na mieste, ktoré je dostatočne vzdialené od cestných komunikácií a nachádza sa v blízkosti významného druhu Platanus x acerifolia (Ait.) Willd. Navrhovaný mlatový chodník bol vedený okolo tejto dreviny a jeho súčasťou je aj štrková plocha osadená lavičkami a trvalkovými záhonmi. Dynamický tvar chodníka park oživil, no zároveň nijako nenarušil jeho súčasný charakter. Po severnom okraji, v blízkosti komunikácie, bola doplnená jednostranná lipová aleja, ktorá svojou líniou upriamuje pohľad na kaštieľ. Starú lipa na Parádnom dvore (poslednú z pôvodnej aleje) by sa postupne mala premeniť v torzo a ponechať na stanovišti ako významný historický a biologický prvok. Parkový trávnik by mal postupne prechádzať do kvetinovej lúky na terasách. Jarné cibuľoviny (snežienky, tulipány, narcisy) boli vysadené pod korunami stromov v blízkosti frekventovaných miest. Za rekordne krátky čas s využitím práce predovšetkým vlastných ľudí sa podaril kus práce. Bol zrealizovaný celý mlatový chodník ohraničený parkovými obrubníkmi, obnovené lavičky, ktorých poloha je prispôsobená novému chodníku. Lepší prístup k lavičkám je zabezpečený štrkovým podkladom. V budúcnosti sa však ráta s výmenou mobiliáru a jeho doplnením. V parku došlo aj k modelácii terénu v blízkosti nového chodníka. Terén okolo chodníka zrealizovaného v prvej fáze v roku 2014 bol zatrávnený vysokokvalitným trávnym osivom určeným špeciálne pre parkové plochy, zatrávnenie ostatnej plochy sa zrealizovalo na jar roku 2016. Asi najkrajšou súčasťou parku sa stali kvetinové záhony predovšetkým trvalkového charakteru s možnosťou ich každoročnej obmeny vysadením letničiek. Trvalky sú starostlivo vyberané vzhľadom na ich charakter a podmienky. Záhony sú doplnené okrasným dunajským štrkom. Hlavný a vedľajší vstup do parku pri Starej ceste taktiež prešiel zmenou – úpravou schodiska pri hlavnom vstupe, vybudovaním schodiska vedľajšieho vstupu a vytvorením bezbariérových vstupov je park opäť bližšie ku všetkým. Vstup od sýpky je doplnený informačnou tabuľou s návrhom obnovy parku a kúrie. Informačné tabule z histórie obce sa nachádzajú v okolí evanjelického kostola – krypty rodiny Ujházyovcov. V blízkej budúcnosti sa chystá doplnenie ostatných informačných tabúľ o mieste, kde sa nachádzate, informáciách o zaujímavých miestach v parku pri ostatných vstupoch . Od roku 2018 obec Budimír zapája historický park do podujatia „Víkend otvorených parkov a záhrad“. Pre občanov je pripravené jednodňové podujatie „Piknik v parku“ s večerným premietaním filmu v letnom kine – v amfiteátri. V roku 2021 boli počas tohto podujatia v parku osadené popisné tabuľky k vybraným stromom – názov stromu (slovensky + latinsky), obrázky listu, kvetu, plodu. Zatiaľ bolo osadených 33 ks tabuliek. V lete 2020 bola dokončená obnova amfiteátra v južnej časti parku. V roku 2021 bol ľaliovník tulipánokvetý zaradený do medzinárodného projektu „Múdre stromy - zachovanie a zvýšenie príťažlivosti starobylých stromov ako skrytých pokladov v historických záhradách smerujúcich k zelenej turistike.“
Otváracie hodiny:sobota (4.júna 2022) od 13:00 hod
Vstupné:vstup voľný
Služby: Parkovisko, Vstup so psom, WC, Bezbariérový prístup, Občerstvenie,
Zodpovedná osoba:Ing. Zuzana Kšenžighová
Vlastník:Obec Budimír
Email:zuzana.jedinakova@yahoo.com
Telefón:0904 219 386

English summary:The Historical Park in the village of Budimir was founded in the late 18th century. The park is a National Monument. There are also three other National Monuments: the Older Manor House, the Mansion and the Statue of St. Florian. Program during the Event: Picnic in the Park Open Air Cinema

Program počas podujatia

Program: sobota 4.6.2022
 
od 13:00 h - DHZ Budimír: ukážka hasičskej techniky
 
14:00 h - Divadlo hudby: predstavenie Maťko a Kubko
Predstavenie  z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia 
 
Večer po zotmení, cca o 21:00 h) premietanie filmu v letnom kine (na amfiteátri).
Film: Utekajme, už ide
 
K dispozícii budú ohniská na opekanie.
 
Občerstvenie:
Doraz café (káva, limonády)
Opre´ Cider: limonády, cidere, pivo
Kubbo Select: víno
Zmrzlina Budimír
 
Aktivity pre deti (zabezpečuje Naša chyža):
- maľovanie na tvár
- envirohry pre deti
- detská knižnica
 
Každý  si z domu prinesie: deky, veci na opekanie :-)
 
 

Súbory cookies:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.