Botanická záhrada SPU v Nitre

Opis lokality

Botanická záhrada SPU v Nitre je vedecko–pedagogickým pracoviskom SPU v Nitre s celo-univerzitnou pôsobnosťou. Objekt Parku BZ sa nachádza v strede univerzitného areálu a nadväzuje na okolité stavby, podľa priestorového zámeru Ing. arch. Vladimíra Dedečka. Autorom BZ je Záhradný a krajinný architekt, ktorý pracoval na projekte nitrianskej BZ – Alexander Glaus, ktorý navrhol jednotlivé expozičné plochy ako kolekcie agro-plodín a botanických druhov rastlín. Hlavným poslaním BZ SPU v Nitre je sústreďovanie, štúdium a uchovávanie kolekcii rastlinných druhov v zmysle legislatívnych noriem a dohovorov a sústreďovanie pestovateľských systémov a technológií v rastlinnej a záhradníckej výrobe; organizovanie odborných podujatí pre študentov, zamestnancov, odbornú a laickú verejnosť; budovanie a údržba prvkov zelenej infraštruktúry areálu SPU a zabezpečovanie kvetinovej výzdoby reprezentačných a spoločných priestorov SPU v Nitre.

Adresa:Tr. Andreja Hlinku 2
Mesto/obec:Nitra
Kraj:Nitriansky

Rozloha:6 ha
Nadmorská výška:144
Druh:arborétum/botanická záhrada
Rastlinné druhy:Park Botanickej záhrady disponuje zbierkou 625 ks drevín, z toho 36 druhov ihličnatých drevín v 242 kultivaroch, 59 taxónov popínavých rastlín, 160 taxónov vytrvalých bylín vysadených vo vzorkovnici trvaliek s vyšším stupňom autoregulácie.

Zaujímavosť:Modelácia terénu, kolekcia xerofytných rastlín
História:Botanická záhrada v Nitre bola založená 1. 1. 1982, ako účelové zariadenie vtedajšej Vysokej školy poľnohospodárskej (ďalej iba VŠP), od 1, 11. 2000 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (skrátene SPU). Zámer vybudovať záhradu s agrobotanickým charakterom a poslaním vznikol už v roku 1975. Pre tento účel bol vyčlenený pozemok o rozlohe približne 7 ha v centre vysokoškolského areálu. Plocha bola sporadicky udržiavaná, miestami iba ladom ležiaca pôda. V roku 1978 bol odborným vedením skupiny 5 pracovníkov poverený RNDr. Vladimír Řehořek, CSc., pracovník Katedry botaniky a životného prostredia. Táto skupina začala prvé práce na modelovaní terénu a výsadbe rastlín. V čase svojho vzniku táto skupina, prevzala i čiastočne upravené parkové plochy v okolí hlavných budov, ktoré navrhol Ing. arch. Vladimír Dedeček, CSc. Rozloha činila 15 ha, k dispozícii bol jeden pestovateľský skleník, ktorý slúžil na dopestovanie črepníkových kvetov a letničiek pre potrebu školy. Vypracovaním projektu budúcej botanickej záhrady bol poverený záhradný architekt Ing. Alexander Glaus. Autor projektu sa pri samotnej tvorbe objektu a v otázke zastúpenia jednotlivých expozičných zbierok pridržiaval návrhov a požiadaviek Katedry botaniky a životného prostredia. Citlivo rešpektoval skutočnosť, že objekt botanickej záhrady je situovaný do stredu areálu školy, v tesnej nadväznosti na jej architektúru. Zohľadňoval aj fakt, že botanická záhrada sa bude nachádzať v zastavanej časti mesta, v susedstve výstavného areálu Agrokomplex. a ďalších vedeckých inštitúcií. Projekt predpokladal , že sa na vlastné jadro botanickej záhrady naviažu aj plochy pred a za komplexom budov VŠP a študentského domova.. V priebehu existencie Botanickej záhrady SPU sa zastavané územie zväčšovalo a rozširovali sa aj objekty BZ. Postupne boli vybudované 2 expozičné a 4 pestovateľské skleníky ako aj ďalšie prevádzkové objekty. V roku 2001 bolo k Botanickej záhrade administratívne pričlenené Vivárium, v ktorom sú chované exotické plazy. V roku 2002 rozhodnutím vedenia SPU boli k Botanickej záhrade pričlenené plochy a výsadby tzv. Demonštračnej záhrady, začiatky budovania ktorej spadajú do obdobia rokov 1982 - 85 (doc. Ing. I. Žuži, CSc.), kde sa nachádzajú bohaté zbierky úžitkových, hospodársky cenných ovocných drevín- Pomologická zbierka, vrátane genofondu starých a krajových odrôd, viniča hroznorodého - Ampelografická zbierka, plocha pre pestovanie rýchlenej aj poľnej zeleniny. Rozšíril sa priestor v Oddelení dekoratívnej flóry, ktorá zabezpečuje predpestovanie letničiek a trvaliek tak pre okrasné záhony, ako aj pre obohacovanie zbierok rastlín pestovaných v prirodzených podmienkach Botanickej záhrady Areál a budovy BZ, žiaľ netvoria jednotný architektonický celok a to z dôvodov požiadaviek na priestorové usporiadanie a výstavbu ďalších pavilónov školy ako aj zmien koncepcie v časovom horizonte výstavby BZ a univerzity. Samostatné celky tvoria park, škôlka, sad, skleníky, Vivárium a administratívna budova.
Vstupné:dobrovoľné
Služby: Parkovisko, WC, Bezbariérový prístup, Občerstvenie,
Zodpovedná osoba:Ing. Alica Beňová
Vlastník:Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Web:https://bz.uniag.sk/sk/domov/
Email:alica.beňova@uniag.sk
Telefón:037//6414732, 0908121072

English summary:The botanical garden is located in the middle of the university campus and connects to the surrounding buildings, according to the spatial plan of Ing. arch. Vladimir Dedecek. The exhibition areas are designed as collections of agro-crops, botanical plant species a habitats, according to the design of Ing. Alexander Glaus. Event program: creative workshops, honey fair with beekeeping products.

Súbory cookies:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.