Park na najdlhšom šošovkovitom námestí

Opis lokality

Park na spišskonovoveskom šošovkovitom Radničnom námestí je odjakživa centrom diania v meste. V parku a okolo neho sa nachádzajú najcennejšie architektonicko-historické pamiatky mesta: gotický Rímskokatolícky farský kostol Nanebovzatia Panny Márie, klasicistická Radnica, klasicistický Evanjelický kostol, Provinčný dom s pozoruhodnou rokokovou štukovou výzdobou fasády, budova Cirkevného gymnázia Štefana Mišíka, secesná divadelná budova Reduty, Mariánsky stĺp či množstvo historických meštianskych domov lemujúcich námestie pozdĺž Letnej a Zimnej ulice. I vďaka nim bolo mesto v roku 1992 vyhlásené za mestskú pamiatkovú zónu s rozlohou pamiatkového územia 25,8 ha. Napriek množstvu historických objektov park pôsobí veľmi vzdušne a ponúka viacero romantických zákutí pre príjemné posedenie a relax. Na korze Letnej a Zimnej ulice, ohraničujúcich park zo severnej a južnej strany, sa nachádza množstvo obchodíkov, kaviarničiek, cukrární a reštaurácií s terasami, ktoré spestrujú počas leta kolorit námestia. Námestie je hlavným miestom konania väčšiny kultúrno-spoločenských podujatí v meste a to po celý rok. Jeho jedinečná atmosféra je podmienená i množstvom parkovej zelene priamo v srdci mesta. Vďaka nej sa tu môžu návštevníci pokojne zhlboka nadýchnuť a vychutnať si atmosféru tohto "zeleného" mesta, ktoré sa zároveň pýši titulom "brána do Národného parku Slovenský raj".

Adresa:Radničné námestie
Mesto/obec:Spišská Nová Ves
Kraj:Košický

Druh:historický park/záhrada
Rastlinné druhy:V parku na námestí sa nachádzajú dreviny: listnaté: Lipa, Jaseň mannový, Brest horský, Pagaštan, Jaseň štíhly, Javor horský, Javor mliečny; ihličnaté: Tuja, Smrek pichľavý, Borievka, Tis.

Zaujímavosť:Námestie v Spišskej Novej Vsi, ktorého súčasťou je i historický mestský park, patrí medzi najdlhšie šošovkovité námestia v Európe a radí sa medzi najkrajšie námestia Slovenska. Dominuje mu už zďaleka viditeľná neogotická veža rímskokatolíckeho farského kostola, ktorá je vďaka svojej výške 87 metrov najvyššou kostolnou vežou Slovenska. Nachádza sa v nej i najvyššie položená zvonica na Spiši s päticou zvonov. Na veži je až 7 hodinových ciferníkov, ktoré poháňa jeden hodinový stroj. Veža je celoročne prístupná verejnosti, výstupy do veže so sprievodcom zabezpečuje Turistické informačné centrum (Letná 49). Neďaleko veže, pri budove Radnice sa nachádza jedinečné Miesto prianí – novodobý pamätník slávnej zvonolejárskej dielne Majstra Konráda, na ktorom môže každý potichu vysloviť svoje najtajnejšie priania a symbolickým zazvonením na zvonček ich vyslať do neba, aby boli vypočuté. Dotknúť sa môžete aj originálneho zvona z prelomu 14. a 15. storočia uliateho v dielni Majstra Konráda, ktorý je súčasťou pamätníka.
História:Prvá písomná zmienka o meste pochádza z roku 1268, no mesto je určite oveľa staršie. Archeologické nálezy nájdené v meste a jeho okolí dokazujú osídlenie širšieho územia dnešného mesta už v období neolitu (5 000 - 3 000 p. n. l.) a dlhodobé slovanské osídlenie od 8. do 11. až 12. storočia. Mesto vzniklo splynutím starej slovanskej obce "Iglov" a novšej osady spišských Sasov "Villa Nova" (Nová Ves), ku ktorému došlo v priebehu 2. polovice 13. storočia. Obe osady splynuli v jeden sídelný útvar, spojený po právnej i cirkevnej stránke, ktorý nadobudol postupne mestský charakter. Mesto sa formovalo postupne – z voľnej a rozptýlenej zástavby vo včasnom stredoveku až do súvislej radovej zástavby meštianskych domov na oboch stranách dnešného šošovkovitého (resp. vretenovitého) námestia, t. j. na Letnej aj Zimnej ulici. Na plošne rozsiahlom námestí v Spišskej Novej Vsi bolo ešte v 18. storočí okrem trhovej funkcie vyčlenených aj dosť plôch pre bežné úžitkové záhrady, patriace k domom na námestí. Prvá koncepčne založená okrasná zeleň sa do vnútromestskej šošovky dostala ešte v 2. polovici 18. storočia, kedy pravdepodobne pri barokovej prestavbe Rímskokatolíckeho farského kostola Nanebovzatia Panny Márie boli na nárožiach pri hlavnom vstupe a za svätyňou vysadené lipy. Jedna lipa sa zachovala dodnes, ostatné sú mladšie z neskorších výsadieb. V polovici 19. storočia tu pribudli ďalšie stromové dreviny, ktoré boli vysadené okolo kostola v ovále. V 20. storočí v 60. rokoch bol priestor okolo farského kostola dotvorený tvarovaným živým plotom, čím sa priestorovo odčlenil od voľnej plochy námestia. Dnes tu dominujú lipy v čistých trávnikových plochách, rozčlenených líniami peších chodníkov, ktoré sú spevnené prírodným aj umelým kameňom. V závere 18. storočia bol v západnej časti šošovky postavený Evanjelický kostol, ale jeho blízke okolie v tej dobe sadovnícky upravené nebolo. V bezprostrednom okolí Evanjelického kostola pribudla zeleň neskôr (okolo roku 1900) a bola založená v secesnom duchu ako jednoduchý obchvat lemujúci pravidelne a v rovnakej vzdialenosti jeho pôdorys. V 2. polovici 20. storočia tu bola založená sadovnícka úprava s modernistickými formami – nachádzali sa tu kompaktné zahustené výsadby vysokých a nižších kríkov (forzícia, tavoľník, borievky, skalník, tis a i.). V porastovej štruktúre boli sústredené rôzne druhy drevín (cyprušteky, kosodreviny, borovice čierne) v novodobom pôdorysnom usporiadaní a nástupná plocha bola spevnená rôznorodými materiálmi. Išlo o úpravy z hľadiska historickej hodnoty objektu a územia nevhodné. V rámci rekonštrukcie vnútromestskej šošovky v prvom desaťročí 21. storočia sa priestor vhodne upravil – vyčistil sa od nekoncepčnej výsadby a spevnených povrchov. Z pôvodných porastov sa zachovalo len torzo jednoradového brestového lemu a zo strany Zimnej ulice lipová alej. V 2. polovici 19. storočia sa v Spišskej Novej Vsi započala vlna okrášľovania mesta, iniciovaná miestnym okrášľovacím spolkom. Postupne boli v tomto období založené parkové plochy na celej ploche šošovky, pribudli stromové aleje, secesné parkové kompozície pred Redutou i Evanjelickým kostolom, kde sa dnes nachádza aj fontána. Od roku 1995 mesto realizuje postupne v 9 etapách regeneráciu námestia. V rámci nej boli revitalizované plochy okolo budovy Radnice, obnovili sa súvislé chodníky (korzá) pri domoradiach Zimnej a Letnej ulice, vymenilo sa verejné osvetlenie, vznikli cyklochodníky v časti parku, realizovala sa prebierka a obnova parkovej zelene aj parkové úpravy na ploche šošovky i Letnej ulice, obnovené boli aj súvislé trávnikové plochy, vymenili sa prvky drobnej architektúry (lavičky, odpadkové koše, stojany na bicykle, fontánky s pitnou vodou), revitalizovali sa parkovacie plochy na námestí. Zaujímavým novým prvkom je aj archeologická prezentácia osária v parku pred hlavným vstupom do farského kostola vo forme preskleneného priehľadu na stredoveké archeologické nálezisko – stredovekú kostnicu. V uvedenom období sa súčasne realizovalo množstvo rekonštrukcií meštianskych domov i najvýznamnejších historických pamiatok na námestí. Na námestí pri Radnici v roku 2012 pribudol pamätník Miesto prianí venovaný významnej gotickej zvonolejárskej dielni Majstra Konráda pôsobiacej v Spišskej Novej Vsi (1357 – 1527) a v roku 2014 pamätník tzv. Malej vojny (1939) v parku pri Evanjelickom kostole. Mesto pripravuje posledné etapy regenerácie námestia zahrňujúce východnú časť šošovky, Levočskú ulicu a v štádiu ideovej štúdie je spracovaný aj návrh na úpravu Pamätníka oslobodenia.
Otváracie hodiny:Vstup do parku je neobmedzený. VÝSTUP DO NAJVYŠŠEJ KOSTOLNEJ VEŽE SLOVENSKA s komentovanou prehliadkou. Sobota – nedeľa 4. – 5. 6. 2022 / 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 Info/rezervácie: +421 53 429 82 93, tic@mestosnv.sk Piatok 3. 6. 2022 MESTO PLNÉ DETÍ Celodenné podujatie pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. Piatok 3. 6. 2022 / 9:00 – 17:00 Sobota 4. 6. 2022 / 9:00 - 13:00 Nedeľa 5. 6. 2022 / 13:00 - 17:00 PRÍRODOVEDNÉ VÝSTAVY V MÚZEU SPIŠA Info: +421 53 442 37 57, muzeumspisa.com
Vstupné:Vstup do parku je neobmedzený. Výstupy do kostolnej veže počas víkendu zdarma. Vstupné do múzea rôzne: 1€ - 5€.
Služby: Parkovisko, Vstup so psom, WC, Bezbariérový prístup, Občerstvenie,
Zodpovedná osoba:Mgr. Mária Dutková
Web:https://navstevnik.spisskanovaves.eu/
Email:maria.dutkova@mestosnv.sk
Telefón:053/4176 635

English summary:The central park of Spišská Nová Ves‘s fusiform (spindle-shaped) square (Radničné námestie) has always been the center of life in the town. Directly in the park and around it there are situated the most valuable architectural and historical monuments of the town: the Gothic Roman-Catholic Parish Church of the Assumption of Virgin Mary with the highest church tower in Slovakia (87 m), Town Hall and Evangelical Church built in Classical style, Provincial House with remarkable rococo stucco decoration of facąde (the seat of the Spiš Museum), the building of the Catholic Grammar School of Štefan Mišík, an Art Nouveau theater building Reduta (the seat of the Spiš Theatre), Maria Column and numerous historical houses lining the square along the Letná and Zimná streets. Thanks to them Spišská Nová Ves has been declared an Urban Conservation Area since 1992 with the historical area of 25,8 hectares. In the square, there is also another remarkable site – the unique Place of Wishes representing a modern monument commemorating the famous Gothic bell-foundry workshop of Master Konrád. Everyone can silently express the most secret wishes here and by symbolic ringing a bell send them to the heavens to be fulfilled, or touch the original bell from the break of the 14th and 15th century cast in the workshop of Master Konrád. Despite the numerous historical monuments the park feels very open and spacious and offers several romantic places for comfortable sitting and relaxation. On the Letná and Zimná street that line the park from the north and south side, there are many shops, cafes, patisseries and restaurants with terraces that enliven the summer atmosphere of the square. The square is the main venue of most cultural and social events in the town all year round. It ranks among the longest fusiform (spindle-shaped) squares in Europe and among the most beautiful squares in Slovakia. The town has a unique atmosphere also thanks to a rich greenery right in the heart of it. Visitors can take a deep breath here and enjoy the atmosphere of this "green" town, which also boasts the title of "Gateway to the Slovak Paradise National Park". Programme: ASCENTS TO THE HIGHEST CHURCH TOWER IN SLOVAKIA Saturday–Sunday, 4–5 June 2022 / 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 Information & reservation: Tourist Information Centre, Letná 49, +421 53 429 82 93, tic@mestosnv.sk, facebook.com/tic.snv Friday, 3 June 2022 DOWNTOWN FULL OF CHILDREN All-day program on the occasion of International Children's Day. Friday, 3 June 2022 / 9:00 – 17:00 Saturday, 4 June 2022 / 9:00 - 13:00 Sunday, 5 June 2022 / 13:00 - 17:00 NATURAL EXHIBITIONS IN THE SPIŠ MUSEUM

Program počas podujatia

Sobota – nedeľa 4. – 5. 6. 2022 / 10:00, 12:00, 14:00, 16:00
VÝSTUP NA NAJVYŠŠIU KOSTOLNÚ VEŽU SLOVENSKA
Výstup na vežu Rím.- kat. farského kostola Nanebovzatia Panny Márie so sprievodcom s možnosťou pozrieť si šošovkovité námestie a park z vtáčej perspektívy.
Vstupné: zdarma. Zraz účastníkov: v Turistickom informačnom centre (Letná 49) 5 min. pred termínom výstupu. Vhodné rezervovať si vstup vopred. Počet osôb na výstup obmedzený.
Info/rezervácie: +421 53 429 82 93, tic@mestosnv.sk, facebook.com/tic.snv

Piatok 3. 6. 2022
MESTO PLNÉ DETÍ
Celodenné podujatie pri príležitosti Medzinárodného dňa detí.

Piatok 3. 6. 2022 / 9:00 – 17:00
Sobota 4. 6. 2022 / 9:00 - 13:00
Nedeľa 5. 6. 2022 / 13:00 - 17:00
PRÍRODOVEDNÉ VÝSTAVY V MÚZEU SPIŠA
● KAMUFLÁŽ
● PRÍRODOVEDNÉ ZBIERKY POSLEDNÉHO DESAŤROČIA
V piatok ponúka múzeum prehliadku parku na námestí pre školské skupiny. Záujem je potrebné nahlásiť vopred.
Informácie: +421 53 442 37 57, lektorky@muzeumspisa.com, muzeumspisa.com

Celý program VOPZ nájdete aj TU: https://www.vopz.sk/user_files/Vikend_otvorenych_parkov_a_zahrad 2022 v5 FINAL3.pdf

Súbory cookies:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.