Zámocký park Hlohovec

Opis lokality

Park verejnosti prístupný, stal sa centrom oddychu a relaxu obyvateľov mesta Hlohovec. Územie parku je pravidelne udržiavané. V parku sa nachádza taktiež detské ihrisko, ktoré bolo vybudované neďaleko jazierka a mestský amfiteater.

Adresa:Zámok 1, 920 01 Hlohovec
Mesto/obec:Hlohovec
Kraj:Trnavský

Rozloha:16 ha
Nadmorská výška:156
Druh:historický park/záhrada
Rastlinné druhy:V parku nájdeme lipovú alej , ktorej časť je pôvodná a časť je doplnená o nové druhy. Vek pôvodných stromov v stromoradí sa stanovuje na cca. 150 rokov. Pravidelné výsadby tvoria záhony ruží lemované živým plotom z krušpánov vždyzelených. Skupina platanov je zaujímavá najmä veľkým počtom jedincov sústredených v jednom priestore. Sú jednými z prvých stromov tohto rodu vysadených na území Slovenska. Vek najstarších jedincov sa odhaduje na 170 – 200 rokov. K dendrologickým zvláštnostiam patrí aj zakrpatená moruša biela. Úctyhodné rozmery dosahuje strom borovica lesná, ktorá je zapísaná aj do štátneho zoznamu chránených stromov.

Zaujímavosť:Unikátne empírové divadlo postavené grófom Jozefom Erdődy, v ktorom koncertoval aj slávny Ludwig van Beethoven či najväčšia platanová lúka v strednej Európe patria k pozoruhodnostiam zámockého parku v Hlohovci. Areál parku je vyhlásený za obecné chránené územie.
História:Areál zámockého parku sa rozprestiera čiastočne na svahoch okrajovej časti Nitrianskej pahorkatiny so severnou až severovýchodnou expozíciou a čiastočne na rovine vážskej nivy. Jeho hornú časť založili na mieste pôvodného včasnostredovekého hradiska. V týchto miestach park využíva pôvodnú konfiguráciu terénu i svahové posuny vzniknuté častým odtŕhaním okrajových piesčito-ílovitých hlín z hrán svahov do údolia. V dolnej časti bola do koncepcie parkovej úpravy pojatá prirodzená vyvieračka vodného prameňa pod kopcom zásobujúca vodou jazierko i jeho priľahlé rameno. Dnešný kaštieľ v Hlohovci je vo svojom jadre stredovekým hradom, resp. hradným palácom, prebudovaným postupne v 16. až 18. storočí na pohodlné panské sídlo. V 2. polovici 14. storočia prešiel veľkou prestavbou. Vtedajší zemepáni- Páni z Iloku (Ujlakovci) vtlačili hradu novú pečať s prvkami gotickej architektúry, ktorá je dodnes zachovaná najmä v bývalej hradnej - zámockej kaplnke. Prvý zemepán Hlohovca z tohto rodu, palatín magister Mikuláš Kont hrad v Hlohovci prestaval a využíval ako svoje rodové sídlo. Hlohovský hrad si za svoje rodové sídlo v 16. storočí zvolila i jedna vetva vplyvného rodu Thurzovcov. V druhej polovici 16. storočia bol čiastočne prebudovaný v renesančnom slohu. Stojedenásť ročné pôsobenie magnátskeho rodu v Hlohovci sa zavŕšilo roku 1636. V 17. storočí prešiel hrad mimoriadne búrlivým obdobím. Formálne bol síce v rukách rodiny Forgáčovcov, no roku 1663 ho obsadili Turci a na dvadsať rokov do roku 1683 sa hrad i mesto stali najsevernejšou tureckou pohraničnou pevnosťou. Počas tohto pôsobenia Turci hradné návršie i jadro mesta dôkladne opevnili. Pokojnejšie obdobie s možnosťou vytvorenia pohodlnejšieho panského sídla zo starého hradu nastalo až po skončení stavovských povstaní a odkúpením celého panstva grófom Jurajom Erdődym roku 1721. Všetci príslušníci rodiny sa snažili o zveľaďovanie hlohovského panstva, no v súvislosti s úpravou zámockého areálu na rozsiahly park najviac rezonuje meno kancelára, grófa Jozefa Erdődyho, pôsobiaceho na dvore cisára Františka II. Jeho veľkolepá prestavba z rokov 1790 – 1800 pozmenila vzhľad kaštieľa a charakter celého zámockého areálu. Jozef Erdődy však nebol úplne prvým členom rodiny, ktorý sa pustil do prestavieb hradu na kaštieľ. Prvé úpravy sa uskutočnili už za Juraja Erdődyho, no výrazné zveľadenie panstva nastalo až v rokoch 1769 – 1789, kedy ho spravoval Jurajov syn Ján Nepomuk Erdődy. K jeho pôsobeniu v Hlohovci sa viaže aj prvá hodnoverná informácia o vzhľade zámockého parku. Na prvom vojenskom mapovaní k roku 1777 je na západnej strane od hlohovského kaštieľa v mieste dnešného amfiteátra a jazierka zaznamenaná prvá parková kvadratická úprava usporiadaná do štyroch štvorcových sektorov, medzi ktorými prechádzajú v strede sa križujúce chodníky. Zreteľný je najmä vonkajší lem okolo parku vytvorený pravdepodobne stromoradím. Horná časť areálu hlohovského kaštieľa na tejto mape nemá vyznačenú konkrétnu parkovú úpravu, no aj tu môžeme hypoteticky počítať aspoň s určitými prvkami záhradnej architektúry vsadenej do voľného priestranstva. Datovanie tejto prvotnej úpravy v dolnej časti parku zostáva doposiaľ nejasné. Toto barokové členenie mohlo vzniknúť v časoch Juraja Erdődyho v 1. polovici 18. storočia, no do úvahy prichádza aj obdobie záveru 17. storočia, kedy panstvo spravovala Anna Forgáčová a jej synovia Adam a Šimon. Najrozsiahlejšia úprava zámockého parku sa udiala medzi rokmi 1790 – 1800. V duchu klasicizmu a empíru vznikol celý rad menších architektúr, mnohé chodníky boli vsadené do prostredia existujúceho zalesneného svahu a mali skôr charakter lesoparku. Samotný kaštieľ obklopovali hospodárske budovy, stajne, budova správcu s pivničnými priestormi a od roku 1802 na východnej strane pribudlo empírové divadlo s jazdiarňou. Rodina Erdődy zveľaďovala a prebudovávala park aj po nasledujúce desaťročia, veľká rekonštrukcia sa uskutočnila na prelome 19. a 20. storočia, kedy pribudli v parku medzi filagóriou a skleníkom terasy. Ďalších opráv sa park dočkal v rokoch 1955, 1957, 1968 a 1982. Niektoré zásahy však boli natoľko nešetrné, že úplne pozmenili vzhľad i funkciu častí parku. Po roku 1989 mesto investovalo finančné prostriedky na jeho čiastočnú revitalizáciu.Do parku sa pôvodne vstupovalo dvoma bránami. Hornou a dolnou. Dolná brána sa nachádzala pri hlavnej ceste a mýtnom domčeku. Svoj význam nadobudla po roku 1727, keď Erdődyovci získali hlohovské panstvo a presunuli hlavnú cestu do Hlohovca aj s vyberaním mýta zo starého mosta pri mestskej štvrti Lúka bližšie k zámockému areálu. Dnešná brána pochádza z 19. storočia, naposledy bola opravovaná roku 1981. Je zložená z hlavnej brány a malej vstupnej bránky. Po stranách sa nachádzajú murované hranolové vežičky s cimburím a naznačenými imitáciami kľúčových strieľní. V 2. pol. 18. storočia v hornej časti zámockého parku vybudovali panský dom pre záhradníka a správcu skleníkov. Nad ním sa nachádzala veľká obdĺžniková stavba skleníka z konca 18. storočia, postavená grófom Jozefom Erdődym.Terasová úprava nachádzajúca sa v hornej časti zámockého parku, ktorá býva s obľubou označovaná (nesprávne) ako francúzske terasy je mladšieho dáta. Dve katastrálne mapy Hlohovca z rokov 1856 a 1894 ukazujú, že tento priestor bol úplne inak členený, ako dnes. Východiskovým bodom bol altánok (filagória), pôvodne zrejme jedna z veží starého hradu. Od neho pokračoval chodník šikmo smerom nadol k skleníku cez nízky parkový porast povedľa malej zalesnenej remízky. V lesíku sa chodník rozvetvoval a nižšie pri skleníku zase spájal. Túto koncepciu na prelome 19. a 20. storočia zmenili vybudovaním terás s úplne novým rozložením chodníkov a s fontánou. Čiastočnou rekonštrukciou prešli terasy v 90. rokoch 20. storočia.
Otváracie hodiny:sobota (04.06. 2022) od 13:00 do 20:00 nedeľa (05.06.2022) od 10.30 do 13:30
Vstupné:bezplatne
Služby: Parkovisko, Vstup so psom, Detské ihrisko, WC, Bezbariérový prístup,
Zodpovedná osoba:Ing. Daniela Malovcová
Vlastník:mesto Hlohovec
Web:https://www.hlohovec.sk/zamocky-park.html
Email:daniela.malovcova@hlohovec.sk
Telefón:033/ 381 33 89

English summary:The castle garden in Hlohovec is one of the oldest landscape objects in Slovakia. The unique Empire theater built by Count Jozef Erdőda, in which the famous Ludwig van Beethoven and the largest plane tree meadow in Central Europe also gave concerts, is one of the sights of the castle park in Hlohovec. Visitors of the event can get acquainted with the natural and cultural value of the park during a pleasant walk along the route of the Castle sightseeing circuit.

Program počas podujatia

Návštevníci podujatia sa môžu zoznámiť s prírodnou a kultúrnou hodnotou parku počas príjemnej prechádzky po trase Zámockého poznávacieho okruhu. Okruh má päť zastávok, trasa s prevýšením 62 m je dlhá približne 2,6 km. Začiatok okruhu sa nachádza v blízkosti chráneného stromu - platana javorolistého, ktorý rastie pri chodníku vedúceho od rehabilitačného centra.


Sprievodné akcie:
sobota (04.06. 2022) od 13:00 do 20:00 - Deň detí - cesta rozprávkovým lesom
 nedeľa (05.06.2022) od 10.30 do 13:30 - 25. ročník Medzinárodných chodeckých pretekov

Súbory cookies:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.