Park pri neogotickom kaštieli v Galante

Opis lokality

historický park je najväčšou súvislou zelenou plochou v meste Galanta s výskytom množstva starých hodnotných jedincov drevín. Je to objekt veľkej historickej mikroklimatickej, biologickej, hygienickej, dendrologickej a architektonickej hodnoty. Súčastou parku je aj kaštieľ Esterhazyovcov, Galeria v severnom kridle, kaviaren v západnej veži, expozícia a výhliadka v južnej veži

Adresa:ulica Parková, Galanta 924 01
Mesto/obec:Galanta
Kraj:Trnavský

Rozloha:33 927 m2
Nadmorská výška:122
Druh:historický park/záhrada

Zaujímavosť:súbor pôvodných dubov z čias rodu Esterházy, pod ktorým získal čestné občianstvo mesta svetoznámy skladateľ Zoltán Kodály
História:Dávne osídlenie Galanty, ako aj dva kaštiele (Renesančný kaštieľ a Neogotický kaštieľ) dokumentujú rušný život v meste. Na medirytine z roku 1680 (autor Mathias Greicher) kaštieľ mal uzavreté nádvorie. Z roku 1686 na medirytine (autor Justus van der Nypoort) je neogotický kaštieľ zobrazený v zhruba tej istej podobe, pri dnešnom renesančnom kaštieli je v uzavretom priestore záhrada. Na mapových podkladoch z roku 1842 vidieť pôvodnú budovu kaštieľa s uzavretým nádvorím. Už v tomto období bola pravdepodobne v okolí kaštieľa vyčlenená plocha parku. Založenie prírodno-krajinárskeho parku sa datuje do obdobia neogotickej prestavby kaštieľa (1860). Podľa vyobrazenia na mape z roku 1892 bol park ohraničený murovaným oplotením a komunikácie boli vedené v prírodno-krajinárskom duchu. Čestné nádvorie (cour d´honneur) od parku bolo oddelené tehlovým múrom s liatinovou bránou, ktoré slohovo korešpondovali s neogotickým štýlom kaštieľa, s výhľadom na parkovú zeleň. V severovýchodnej časti parku stáli hospodárske budovy a želiarske domy. Pôvodné tehlové oplotenie, ktoré v minulosti oddeľovalo hospodárske dvory od parku sa zachovalo iba čiastočne. Plocha parku bola rovinatá, až na miernu vyvýšeninu juhovýchodne od kaštieľa, kde stál kedysi altánok, ktorý bol do roku 1918 udržiavaný a pred II. svetovou vojnou bol odstránený. Medzi vysadzovanými drevinami sa uplatnili predovšetkým naše domáce druhy. Pozoruhodné boli najmä skupiny dubov. Trávnaté plochy boli malé a tiahli sa pomedzi výsadbu vysokej zelene. Zapojená výsadba vysokej zelene bola pravdepodobne zámerná a zodpovedala spôsobu romantických stavieb inšpirovaných anglickou gotikou. Cestná sieť bola vysypaná kamennou drťou a priemerne zahustená. Posledná dokumentovaná úprava nádvoria naznačuje, že parter bol upravený v secesnom duchu. Obdobná úprava bola aj v parku na osi kaštieľa. Informácie o vzhľade nádvoria možno získať najmä z dobových fotografií, na ktorých sa neogotický kaštieľ často zobrazoval. Na severnej a južnej časti nádvoria sa nachádzali studne s liatinovým neogotickým nadstavcom, s lampou a nádržou na zachytávanie vody. Na nádvorí sa nachádzal centrálny kruhový parter pravdepodobne s vysokými kríkovými ružami a trávnatou plochou, ktorý bol v dávnejšej minulosti určite výraznejšie členený. Na nádvorí sa nachádzali aj solitérne stromy. Cielenou výsadbou drevín boli z nádvoria kaštieľa do parku vytvorené priehľady. Celá plocha parku bola pravidelne udržiavaná a kaštieľ obývaný až do konca 19. storočia, kedy umierajú poslední majitelia. Od tohto obdobia nebola parku a tiež kaštieľu venovaná náležitá pozornosť, čo sa neskôr výrazne odrazilo na ich vzhľade a celkovom dojme. Komunikačná sieť nebola udržiavaná a trávnaté plochy sa kosili iba príležitostne. Stromové a krovité porasty neboli ošetrované a tak postupne dochádzalo k rozširovaniu inváznych druhov. Po roku 1945 bolo vo východnej časti parku vybudované detské ihrisko s bazénom. Bola realizovaná dostavba oboch bočných krídiel kaštieľa. V priebehu rokov 1963-65 dochádza k zmenšeniu parku o 1/3 v dôsledku výstavby sídliska Nová Doba. V severnej časti parku boli postavené dve rušivé budovy (základná škola a bytovka štátnych zamestnancov). Ich novodobý výraz zastieral neogotickú architektúru kaštieľa a čiastočne zmenšil plochu parku. V roku 1980 sa v parku započalo prečisťovanie od náletových drevín a odstraňovanie mechanicky poškodených stromov. Bola vybudovaná spevnená okružná cesta od vstupnej bránky v severnej časti areálu okolo kaštieľa s východom na Parkovú ulicu. V dôsledku zanedanej údržby vyhynuli takmer všetky cudzokrajné dreviny. Celé pôvodné skupiny kostrových drevín postupne prerástli náletmi, v dôsledku čoho sa ich koruna rozvetvila vyššie a stratili tak estetickú a kompozičnú hodnotu.. Z krovitého porastu sa nezachovalo nič. Park má aj napriek uvedeným skutočnostiam vysokú historickú, dendrologickú, biologickú, mikroklimatickú, estetickú a architektonickú hodnotu, s množstvom starých hodnotných drevín. V roku 2003 bol vykonaný kompletný dendrologický prieskum. V parku bolo zhodnotených 570 porastov, ktoré predstavovali 36 taxónov, z toho 6 ihličnatých. Najväčšie zastúpenie majú domáce dreviny, predovšetkým javory, duby, bresty, lipy a jasene. Z introdukovaných drevín je to agát. V rokoch 2009-2010 prebehla kompletná revitalizácia parku. Od roku 2019 sú správcom parku Technické služby mesta Galanta, ktoré vykonávajú odbornú starostlivosť o park. V časti pred južnou fasádou kaštieľa vynikajú staré exempláre: dub letný (Quercus robur) a gingo dvojlaločné (Ginkgo biloba). Ďalej orech čierny (Juglans nigra), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), platan javorolistý (Platanus x acerifolia), sofora japonská (Styphnolobium japonicum ), tis obyčajný (Taxus baccata). Taktiež javor poľný (Acer campestre), javor horský (A. platanoides), javor horský (A. pseudoplatanus), brest hrabolistý (Ulmus carpinifolia), pagaštan konský (Aesculus hippocastanum) a invázne dreviny: javor jaseňolistý (Acer negundo), a agát biely (Robinia pseudoacacia).
Otváracie hodiny: piatok- nedeľa (3.-5. júna 2022 )8 .- 21. hod.
Vstupné:dobrovoľné vstupné
Služby: Parkovisko, Detské ihrisko, WC, Bezbariérový prístup,
Zodpovedná osoba:Róbert Hrdlica (správca parku)
Vlastník:Mesto Galanta/Technické služby mesta Galanta
Web:www.tsmg.sk/park
Email:robert.hrdlica@gmail.com
Telefón:0908459642

Program počas podujatia

Piatok:
9:30-12:00 Motivačné hry pre deti s lesnými pedagógmi
10:00-12:00 Čitáreň pod korunami stromov
 
 
Sobota:
10:00-15:00 Galéria Severné krídlo
13:00-17:00 Komentované prehliadky južnej veže neogotického kaštieľa
 
 
Nedeľa:
10:00-16:00 Marek Áč - ukážka ošetrenia stromu certifikovaným arboristom ETW
10:00 a 11:00 Ing. Eva Sušková - komentované prechádzky parkom s krajinnou architektkou
10:30, 11:30, 14:00 a 15:00 Juraj Pekarovič - komentované prechádzky v okolí kaštieľa s historikom mesta Galanta
10:00 - 15:00  Komentované prehliadky južnej veže neogotického kaštieľa
od 10:00 do 21:00 Rodinný piknik
 

Súbory cookies:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.