Časté otázky a odpovede týkajúce sa podujatia

1. Čo je cieľom podujatia a ako akcia prebieha na miestnej úrovni?

Cieľom je predstaviť bežne prístupné i neprístupné, verejné i súkromné objekty zelene (záhrady, parky, historické cintoríny, aleje atď.) a informovať o ich význame nielen z pohľadu záhradno-krajinárskej tvorby ale i z hľadiska ochrany prírody a zachovania kultúrno-historického dedičstva. Najdôležitejšou súčasťou akcií na miestnej úrovni je predstavenie zapojených lokalít či objektov. To obvykle prebieha formou komentovanej prehliadky. S prehliadkou môže byť spojené aj ďalšie „oživenie“ záhrady napr. formou koncertu, divadelného predstavenia, tvorivými dielňami či hrami a súťažami pre deti, ukážkami ošetrovania rastlín, výstavami atď. Tieto sprievodné aktivity však nie sú nevyhnutné. Súčasťou podujatia môže byť aj usporiadanie dobrovoľníckej brigády na zlepšenie fyzického vzhľadu zapojenej lokality. Podporu pri hľadaní dobrovoľníkov Vám radi poskytneme.
 

2. Ako prebieha komentovaná prehliadka?

Prehliadka je stanovená na určitý čas a určité miesto (tieto údaje uvediete v plagáte k podujatiu). Prehliadok môže byť aj viacej, záleží od Vašich možností. V rámci komentára sa sprievodca návštevníkom predstaví, v krátkosti sa zmieni o celom podujatí, porozpráva krátko o histórii objektu, kto objekt navrhol resp. vďaka komu objekt vznikol. Sprievodca môže pokiaľ má k dispozícii ukázať návštevníkom plány, mapky objektu poprípade historické fotografie. Popíše, čo je na objekte zaujímavé, čo sa tu bude v najbližšej dobe realizovať, ako prebieha údržba a ako je náročná personálne i finančne. Sprievodca upozorní na významné rastliny, stromy či živočíchov, ktoré sa tu nachádzajú atď. Svoj výklad môže doplniť i legendami či príbehmi, ktoré sa k objektu viažu. Počas prehliadky je vhodné vyčleniť čas aj na otázky návštevníkov.
 

3. Máte v meste, obci viac objektov?

V prípade, že máte záujem predstaviť aj viacej objektov v rámci Vášho mesta či obce je potrebné koordinácia časov prehliadok i sprievodných podujatí. Odporúčame Vám vytvoriť leták s mapkou a adresou či vyznačenou cestou k jednotlivým objektom. Vhodným oživením je kartička s možnosťou získania pečiatok, ktorá motivuje k návšteve viacerých zapojených lokalít. Súčasťou môže byť aj vedomostná súťaž s otázkami týkajúcimi sa získaných vedomostí počas komentovaných prehliadok.
 

4. Musí akcia prebiehať počas oboch dní víkendu?

Nie, komentované prehliadka či sprievodné podujatia môžu byť realizované aj počas jedného dňa. Z hľadiska náročnosti príprav, záujmu a možností návštevníkov však odporúčame akciu realizovať počas dvoch dní.
 

5. Aký je vhodný čas?

Na základe vlastných skúseností vieme, že ideálne je plánovať prehliadku v čase medzi 10:00 až 16:00 hod. Prehliadka by nemala trvať viac ako jednu hodinu (podľa veľkosti objektu). Čas sprievodných podujatí je na zvážení jednotlivých organizátorov podujatia.
 

6. Koľko ľudí je potrebných na zabezpečenie akcie na miestnej úrovni?

Okrem koordinátora celej akcie (správca, vlastník objektu alebo i miestny aktivista) je pre komentovanú prehliadku nutné zaistiť minimálne jedného sprievodcu. Ďalšia osoba by mala byť zodpovedná za propagáciu akcie (kontaktovanie miestnych novinárov, roznos letákov či plagátov k podujatiu, rozhlas atď.). Sprievodný program si vyžaduje zapojenie väčšieho množstva dobrovoľníkov resp. závisí od možností vlastníka či správcu objektu. Podporu pri hľadaní dobrovoľníkov Vám radi poskytneme.
 

7. Kto na akciách obvykle spolupracuje?

Okrem vlastníkov a správcov objektov na akciách obvykle spolupracujú miestni aktivisti, občianske združenia, spolky, školy atď.. Cieľom je získať široký okruh podporovateľov aj pre budúce akcie a podporu zapojených lokalít.
 

8. Má byť vstup do záhrad spoplatnený?

Vstup môže byť voľný alebo môžu byť zbierané poplatky za komentovanú prehliadku či vstup do jednotlivých záhrad. Zavedenie vstupného je na zvážení a možnostiach jednotlivých organizátorov. Je možné vyberať dobrovoľné vstupné, z ktorého výťažok je vhodné neskôr použiť na údržbu zapojenej lokality.
 

9. Ako sa ľudia dozvedia o akcii?

Na celoštátnej úrovni pripravuje propagáciu podujatia Národný Trust n.o. s partnermi podujatia. Na regionálnej či miestnej úrovni je potrebná Vaša spolupráca. Na stránke podujatia v časti www.vopz.sk v časti „Médiá“ získate základné informácie o podujatí, ku ktorým pripojíte informácie o Vašom objekte. Tieto podklady môžete zasielať miestnym novinárom, rozhlasu a pod. Základným propagačným materiálom a označením akcie bude jednotný plagát (nájdete ho na stránke podujatia v časti „Na stiahnutie“). Do plagátu doplníte svoje údaje o objekte a vytlačíte si ho v počte podľa Vašich možností a potrieb. Propagácia Vašej akcie je základným kameňom úspechu!
 

10. Koho pozvať?

Odporúčame Vám osloviť zástupcov miestnej samosprávy, občianske spolky (záhradkárov, ochrancov prírody, dôchodcov, skautské oddiely atď.), miestnych podnikateľov, známe osobnosti z krajov či školy.
 

11. Koľko ľudí môžeme na akcii očakávať?

Návštevnosť sa bude odvíjať najmä od Vašej schopnosti akciu atraktívne spropagovať a vo veľkej miere, keďže sa jedná o exteriérové podujatie aj od aktuálneho počasia v deň podujatia. Najväčšiu návštevnosť sme zaznamenali v objektoch, ktoré sú pre verejnosť bežne neprístupné alebo v objektoch, ktoré majú pripravený aj zaujímavý sprievodný program. V prípade veľkého záujmu návštevníkov o bežne neprístupné najmä súkromné záhrady je dobré organizovať vstupy v skupinách vo vhodne zvolených časových intervaloch.
 

12. Môžem na akciu získať finančné prostriedky?

Zapojenie lokalít do podujatia je dobrovoľné, bez nároku na odmenu. Pokiaľ však vo Vašom okolí máte možných sponzorov, požiadajte ich o podporu (tlač letákov, zaplatenie sprievodcovi, občerstvenie pre dobrovoľníkov , kancelárske potreby na tvorivé dielne pre deti atď.).
 

13. Prečo by mohlo byť podujatie prínosom pre náš objekt?

Hlavným zmyslom Víkendu otvorených parkov a záhrad je predstaviť verejnosti krásu a obrovský potenciál zelených objektov i tých, ktoré sú momentálne v kritickom stave či na pokraji zániku. Obrovským prínosom pre všetky zapojené lokality je možnosť prostredníctvom zapojenia sa do podujatia a organizovaním konkrétnych aktivít vytvoriť si siete podporovateľov a dobrovoľníkov, ktorým bude záležať na ďalšom osude ich lokality. Zapojením sa do podujatia Vám ponúkame i možnosť „zviditeľniť sa“ na medzinárodnej úrovni.
 

14. Môžu sa do podujatia zapájať súkromné záhrady a dá sa limitovať počet návštevníkov?

Áno, v podujatí sú vítané aj bežne neprístupné súkromné záhrady i záhradky, ktorých majitelia majú záujem prezentovať verejnosti výsledky ich snaženia a zaujímavosti, ktoré tieto lokality obsahujú. V prípade súkromných záhrad ale aj iných vzácnych lokalít je možné po konzultácii s organizátorom podujatia dohodnúť aj špeciálny režim sprístupnenie týchto lokalít - napríklad limitovať počty návštevníkov formou online registrácie návštevníkov.

15. Ako postupovať v prípade záujmu?

  1. Vytvorte si svoj vlastný organizačný tím na miestnej úrovni.
  2. Pripravte si predbežný program, zabezpečte si sprievodcu na komentovanú prehliadku objektu.
  3. Najneskôr do 15.4. 2024 sa zaregistrujte na stránke podujatia www.vopz.sk v časti „Chcem sa zapojiť“.
  4. Na stránke podujatia v časti „Na stiahnutie“ si stiahnite jednotný plagát k podujatiu, v ktorom si doplňte informácie o zapojení vášho objektu a plagát si vytlačte na vlastné náklady podľa svojich možností a potrieb.
  5. Zabezpečte si distribúciu plagátu na miestnej úrovni a propagáciu podujatia podľa vlastných možností.
  6. Vyplnený plagát pošlite aj na adresu Národného Trustu n.o. kubikova@nt.sk. Národný Trust n.o. plagát zverejní na stránke podujatia v časti, kde bude opísané zapojenie vášho objektu. V prípade vytvorenia si vlastného plagátu na miestnej úrovni, je možné aj tento zverejniť na stránke podujatia. Podmienkou je však použitie loga podujatia a Národného Trustu n.o. ako organizátora akcie. Obe logá nájdete na web stránke www.vopz.sk v časti – „Na stiahnutie“.
  7. Počas realizácie podujatia na miestnej úrovni preberáte zodpovednosť za realizovanie jednotlivých aktivít.
  8. Po ukončení podujatia, vyplníte krátky dotazník o priebehu podujatia na miestnej úrovni. Dotazník bude zaslaný všetkým zapojeným lokalitám.

Súbory cookies:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.