Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Ochrana Vašich osobných údajov je pre našu neziskovú organizáciu veľmi dôležitým faktorom. V tomto dokumente Vás informujeme o všetkých faktoroch, ktoré sa týkajú spracovania osobných údajov na internetovej stránke www.vopz.sk. Osobné údaje sú všetky informácie o fyzickej osobe, ktorú je možné priamo alebo nepriamo identifikovať podľa mena, identifikačného čísla, ako aj podľa genetických, ekonomických, kultúrnych a spoločenských faktorov a znakov.

Správca osobných údajov

Národný Trust n.o., Hlboká cesta 966/9, 811 04 Bratislava –Staré mesto
IČO: 42 000 408
V zastúpení: Mgr.Michaela Kubíková
Kontakt pre otázky ohľadom ochrany osobných údajov: t.č.: 0907 296 724, e-mail: kubikova@nt.sk

Zákonný dôvod spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi fyzickou osobou a neziskovou organizáciou Národný Trust n.o., podľa čl. 6, odst.1, písm.b GDPR

 

Rozsah spracovávaných osobných údajov a účel ich spracovania

Správca osobných údajov nezisková organizácia Národný Trust n.o. spracúva Vaše osobné údaje, ktoré ste jej poskytli na základe plnenia Vašej objednávky. Spracovávané údaje sú nevyhnutné pre vybavenie Vašej objednávky z našej internetovej stránky www.vopz.sk 

Pre vybavenie Vašej objednávky sú nevyhnutné nasledovné osobné údaje,  ktoré nám sami zverujete: e-mail, meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónny kontakt.

Taktiež sú osobné údaje nevyhnutne potrebné pre evidenciu daňových dokladov a spracovanie účtovníctva.

Vaše osobné údaje využívame aj za účelom zasielania informačných emailov. E-maily sú Vám zasielané v oprávnenom záujme ako nášmu zákazníkovi a predpokladáme, že informácie obsiahnuté v informačných mailoch môžu byť pre Vás ako nášho zákazníka prínosné.

 

Poskytovanie osobných údajov tretím osobám

Okrem správcu osobných údajov neziskovej organizácie Národný Trust n.o. je v niektorých prípadoch nutné poskytnúť Vaše osobné údaje  ako aj spoločnosti zabezpečujúcej doručovanie tovaru: t.j. Spoločnosti Slovenská pošta, a.s., Sídlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124

Príjemcovia osobných údajov sú :

- Osoby a spoločnosti podieľajúce sa na dodaní tovaru / výhradne na základe zmluvného vzťahu/

- Osoby a spoločnosti podieľajúce sa na údržbe a prevádzke internetovej stránky www.naspark.sk / výhradne na základe zmluvného vzťahu/

- Osoby a spoločnosti podieľajúce sa na prevádzkovaní a údržbe účtovného programu / výhradne na základe zmluvného vzťahu/

-  Osoby a spoločnosti, ktoré zabezpečujú vedenie účtovníctva / výhradne na základe zmluvného vzťahu/

 

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Správca osobných údajov nezisková organizácia Národný Trust n.o.. prehlasuje, že prijala potrebné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov fyzických osôb. Tak isto správca zabezpečil, že k osobným údajom majú prístup len poverené osoby.

Iným osobám a subjektom sú osobné údaje sprístupnené len za účelom plnenia zákonných povinností.

Zamestnanci správcu osobných údajov sú povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch.

Bez súhlasu dotknutej osoby nie je možné poskytnutie osobných údajov tretej osobe, okrem osôb a spoločností uvedených v časti „ Poskytovanie údajov tretím osobám“.

 

Práva pri ochrane osobných údajov

S súvislosti s nariadením o ochrane osobných údajov a súvisiacimi zákonmi máte právo na:

- prístup k svojim osobným údajom,

- opravu svojich osobných údajov,

- obmedzenie prípadne zmenu spracovávaných osobných údajov,

- vymazanie osobných údajov,

- prenositeľnosť osobných údajov,

- podanie námietky.

Všetky uvedené práva si môžete u správcu osobných údajov uplatniť :

- mailom na adrese: kubikova@nt.sk

- telefonicky na telefónnom čísle: 0907 296 724

- osobne na adrese: Národný Trust n.o., Hlboká cesta 966/9, 811 04  Bratislava-Staré mesto

Pri uplatnení svojich práv sa musíte identifikovať tak, aby bolo s istotou zaručené, že sa jedná o dotknutú osobu.

 

Záver

Pred odoslaním objednávky zo stránky www.vopz.sk  budete vyzvaný systémom na potvrdenie ,  že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.

Samotným odoslaním objednávky potvrdzujete , že s podmienkami ochrany osobných údajov v plnom rozsahu súhlasíte.

V prípade akýchkoľvek pochybností máte právo podať sťažnosť.

So sťažnosťami sa môžete obrátiť na úrad pre ochranu osobných údajov.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.3.2019.

Súbory cookies:

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.
Ak povolíte všetky cookies a navštívite nás nabudúce, pripojíte sa vďaka ním rýchlejšie, a náš web vám ponúkne relevantné informácie a umožní vám počas objednávky jednoduchšie vyplniť vaše údaje. Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovania našich stránok. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.